Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 27.06.2023 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Informácie starostu obce
 3. Odpovede na interpelácie poslancov
 4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 5. Predĺženie platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drahovce“
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2023 o 18.00 hodine                           s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 27.3.2023
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Schválenie návrhu VZN č. 2/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce
 7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2022
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022
 9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022
 10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na II. polrok 2023
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce
 13. Návrh zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých psov
 14. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 7/2023 a č. 8/2023
 15. Schválenie predaja časti obecného pozemku – p. Julínyová
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Kovalovská
 17. Zmena žiadosti o majetkoprávne vysporiadanie pozemku – p. Rusnáková
 18. Návrh na zrušenie uznesenia č. 187/2022 zo dňa 24.10.2022 – p. Brna
 19. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku bez vecného bremena – p. Brna
 20. Žiadosť o pripojenie rodinných domov č. 26 a 27 na Bratislavskej ulici na obecnú kanalizáciu
 21. Žiadosť p. Kováčová a p. Sučič o realizáciu dočasných parkovacích miest pri obecnej bytovke
 22. Žiadosť o príspevok na bývanie – Hrošková
 23. Rôzne
 24. Diskusia
 25. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Čipovanie zberných nádob – Voderady, Majer

Vážení občania,

od štvrtka 25. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby v častiach Voderady, Majer.

Prosíme občanov bývajúcich v častiach Voderady, Majer, aby najneskôr štvrtok 25. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Čipovanie zberných nádob – Dedinská, Važina a Lazy

Vážení občania,

od utorka 23. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Dedinská, Važina a Lazy.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Dedinská, Važina a Lazy, aby najneskôr utorok 23. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Čipovanie zberných nádob – Šálkova, Tichá a Poštová

Vážení občania,

od utorka 16. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Šálkova, Tichá a Poštová.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Šálkova, Tichá a Poštová, aby najneskôr utorok 16. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základnej školy s materskou školou Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Školská 907/2, 922 41 Drahovce

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového
  konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce podľa §16 zákona č. 138/2016 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č. 138/2016 Z.z.,
 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou.

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o  dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa v zmysle §16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • písomný návrh  koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Drahovce na 5 ročné funkčné obdobie,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Platové podmienky:

Platové náležitosti  sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Drahovciach, v obálke s označením „Výberové konanie, Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 922 41 Drahovce, s poznámkou NEOTVÁRAŤ“ do 9.6.2023 do 14:00 hod. na adresu:

Obec Drahovce
Obecný úrad
Hlavná 429/127
922 41 Drahovce

Rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ Drahovce.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Dátum vyhlásenia výberového konania 9.5.2023.

Čipovanie zberných nádob – Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku.

Vážení občania,

od štvrtok 4. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku, aby najneskôr štvrtok 4. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Čipovanie zberných nádob – Školská, Vážska, Cintorínska

Vážení občania,

od utorka 25. 4. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Školská, Vážska, Cintorínska.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Školská, Vážska, Cintorínska, aby najneskôr utorok 25. 4. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Dôležitá informácia – Čipovanie zberných nádob

Vážení občania,

Dňa 18.4.2023 začne v našej obci čipovanie a dopĺňanie smetných nádob v spolupráci s Márius Pedersen, a.s.

Dňa 18.-20. 4. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Hlavná.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Hlavná, aby zajtra ráno do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú
nádobu na papier.
Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, oznámime v miestnom rozhlase, na tabuli KD a webovej stránke obce.