Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmetom prevodu je novovytvorená parcela C-KN č. 2485/5 o výmere 86 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 2485/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-160/2021, ktorý vyhotovil dňa 29.10.2021 Geodetická kancelária GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43793657, úradne overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-815/2021 dňa 9.11.2021. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2485/5 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľa Brnu Ľubomíra bytom Piešťany, Bratislavská 111 za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.720,00 EUR, slovom tisícsedemstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 2485/5 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

 

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

 previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.9.2022 schválilo uznesením č. 163/2022 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce, k.ú. Drahovce, LV č. 1800, parcela C-KN č. 737/4 orná pôda o výmere 462 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu bude prevod parcely C-KN č. 737/4 o výmere 462 m2 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce v prospech žiadateľa Chudý Anton, rod. Chudý bytom Drahovce, Hlavná 227/103: spoluvlastnícky podiel: 1/1 za kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 231,00 EUR, slovom dvestotridsaťjedna eur s povinnosťou žiadateľa uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je „zosúladenie právneho a skutočného stavu“.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

prenajať nebytový priestor  o podlahovej výmere 197,7 m2 s príslušenstvom (letná terasa, sociálne zariadenia) nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží nehnuteľnosti na ul. Lipovej 841/1, 922 41 Drahovce (budova šatní súp.č. 841 na futbalovom štadióne) stojacej na C-KN parc.č 2317/2, 2348/8 v katastrálnom území Drahovce, v obci Drahovce, okres Piešťany,  ktorá budova je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor na LV č. 1800 a jej vlastníkom je Obec Drahovce v podiele o veľkosti 1/1 k celku.

Spôsob prenájmu: prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej vyhlasovateľom Obec Drahovce so sídlom Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO: 00 312 461 postupom podľa § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 281 – 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

 

Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Drahovce

Obec Drahovce uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Drahovce:

1. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

2. Juraj Klein, Ing., 61 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

3. Miroslav Ledecký, 58 r., starosta obce, nezávislý kandidát

4. Juraj Surový, 49 r., regionálny riaditeľ, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Drahovce

Obec Drahovce  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

1. Michal Bednár, 35 r., fotograf, nezávislý kandidát

2. Róbert Dzuro, Ing., 57 r., ekonóm, nezávislý kandidát

3. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

4. Ivan Gajar, 56 r., majster, nezávislý kandidát

5. Martin Horúcka, 36 r., živnostník, nezávislý kandidát

6. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

7. Martin Majtán, 34 r., SZČO, nezávislý kandidát

8. Jana Michálková, Ing., 48 r., informatika – správkyňa, Národná Koalícia/Nezávislí Kandidáti

9. Ivan Nitka, 55 r., rušňový dispečer, nezávislý kandidát

10. Rastislav Rusnák, Ing., 42 r., koordinátor, nezávislý kandidát

11. Peter Spišák, Ing., 40 r., vedúci skupiny inžinierov, Sloboda a Solidarita

12. Jozef Surový, 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát

13. Juraj Surový, 49 r., regionálny riaditeľ, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

 

Vo volebnom obvode sa volia 9 poslanci.

 

Zoznam kandidátov – starostovia

Zoznam kandidátov – poslanci

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 6.9.2022 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 9.6.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce
 8. Schválenie kompetencie pre starostu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatky k zmluve na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 7/2022 a 8/2022
 10. Zámer obce Drahovce prenechať do prenájmu nebytové priestory na štadióne
 11. Prerokovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 12. Odovzdanie verejného vodovodu do výkonu správy mandatárovi
 13. Žiadosť PVOD Drahovce o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov vo vlastníctve obce Drahovce
 14. Kúpa pozemku pri jazere
 15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 17. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva  dňa 23.08.2022 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 9.6.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce
 8. Schválenie kompetencie pre starostu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatky k zmluve na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 7/2022 a 8/2022
 10. Zámer obce Drahovce prenechať do prenájmu nebytové priestory na štadióne
 11. Prerokovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 12. Odovzdanie verejného vodovodu do výkonu správy mandatárovi
 13. Žiadosť PVOD Drahovce o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov vo vlastníctve obce Drahovce
 14. Kúpa pozemku pri jazere
 15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 17. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

INFLAČNÁ POMOC

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

 

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447