Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 7.12.2022 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 24.10.2022 a 16.11.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Žiadosť o finančný príspevok – Lekárovci band
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13/2022 a 14/2022
 8. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025
 10. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2023
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
 12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Drahovce za rok 2021
 13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 14. Schválenie kompetencie pre starostu obce – presun finančných prostriedkov na bežné výdavky v rámci jednotlivých programov rozpočtu
 15. Schválenie sobášiaceho
 16. Informácia o poverení zástupcu starostu
 17. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Julínyová Kamila
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drahovce

Pozývam Vás na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drahovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu Drahovce  s nasledovným návrhom programu:

1.       Úvodné náležitosti

           1.1       Otvorenie zasadnutia

           1.2       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

           1.3       Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

           1.4       Zloženie sľubu novozvoleného starostu

           1.5       Zloženie sľubu novozvolených poslancov

2.        Schválenie programu zasadnutia

3.        Voľba mandátovej komisie

4.        Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.        Príhovor novozvoleného starostu

6.        Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce

7.        Určenie mesačného platu starostu

8.        Záver

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

OZNAM: Špeciálne hlasovanie

Oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke miestnej volebnej komisie výlučne telefonicky v úradných hodinách sám, alebo prostredníctvom inej osoby, od 24. októbra 2022 do 28. októbra 2022. V posledný pracovný deň,  t. j. v piatok 28. októbra 2022 len do 12. hodiny.

Telefonický kontakt: 033/778 35 21

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 24.10.2022 o 19.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.10.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor v obci Drahovce“
 8. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľom Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 9. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 6.10.2022 o 18.00 hodine   s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.9.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 a 10/2022
 8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 9. Schválenie predaja obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce