Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva     dňa  18.04.2024  o  18.00  hodine      s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 21.2.2024
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Voľba hlavného kontrolóra obce Drahovce
 7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce Drahovce za rok 2023
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Drahovce za rok 2023
 9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2023
 10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2023
 11. Žiadosť spolku Dychová hudba Drahovčanka o poskytnutie finančného príspevku
 12. Žiadosť divadla TUŠ – KBT o.z. o dotáciu podujatia MDD
 13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 3/2024 a č. 4/2024
 14. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve
 15. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy ANL, s.r.o. Piešťany
 16. Predaj časti obecného pozemku – p. Biely s manž., p. Borisová, p. Kurek s manž.
 17. Kúpa časti pozemkov – predávajúci p. Rusnáková
 18. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Strechaj
 19. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Zurek s manž.
 20. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Pribilincová
 21. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Ziburová
 22. Rôzne
 23. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce