Informácia – kontrola smetných nádob na komunálny odpad

Vážení spoluobčania,
nakoľko v mesiacoch august a september sa zvýšila tvorba komunálneho odpadu v našej obci a kontrolou smetných nádob sme zistili, že v nádobách sa nachádzal bio odpad – to znamená lístie, tráva, odpad zo záhradok a kuchynský odpad. Preto Vás žiadame, aby ste k separovaniu odpadu pristupovali zodpovednejšie. Ušetríte tým peniaze obci, ale hlavne sebe.

Za pochopenie ďakujem.

starosta obce Drahovce
Miroslav Ledecký

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 22.09.2021 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 28.06.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č. 1/2021 k VZN č. 4/2009 o úhradách za sociálne služby
 8. Zverenie majetku do správy ZŠsMŠ Drahovce
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 8/2021 a 9/2021
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Bednár, Drahovce
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Brna, Drahovce
 12. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Onderová, Drahovce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.                                                                                                                                                             Miroslav Ledecký – starosta obce

Rokovanie stavebno ekonomickej komisie

14.09.2021 o 16:30 hod. sa uskutoční v zasadačke obecného úradu rokovanie Stavebno ekonomickej komisie s nasledovným programom:

16:30 hod. – Obhliadky vybraných objektov v teréne

17:00 hod. – Verejné rokovanie:

 1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena Denisa Onderová
 2. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Milan Bednár
 3. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Ľubomír Brna
 4. Rôzne podnety od občanov
 5. Rôzne členovia komisie
 6. Záver

Čistenie vodovodu pokračuje nasledovne

Čistenie vodovodu pokračuje nasledovne (odstávka vody od 8.00 h – 18.00 h):
 
Pondelok 19.7.
Lazy, Važina, Hlavná od križovatky Lazy smer Madunice
 
Utorok 20.7.
Hlavná od obecného úradu smer Piešťany, Riadok, A. Hlinku, Staničná
 
Streda 21.7.
Poštová, Bratislavská, Šálková, Južná, Tichá
 
Štvrtok 22.7.
Kalvária, Pod Bystercom, Štefánikova, Kostolná, Záhradná
 
Piatok 23.7.
Školská od križovatky s Lipovou k “omfe”, Vážska, Cintorínska
 
Sobota 24.7.
Dedinská
 
Ďakujeme za trpezlivosť.

P o z v á n k a

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 13.05.2021 a 27.05.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
 9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
 10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
 11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 6/2021 a 7/2021
 12. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Švikruha M. a manž., Drahovce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce