Stretnutie občanov so starostom

​Starosta Obce Drahovce pozýva všetkých občanov Drahoviec na stretnutie so starostom, ktoré sa bude konať v piatok 24. 3. 2017 o 18.00 h v kultúrnom dome. Programom bude odpočet roku 2016 a plán rozvoja obce na rok 2017. Po skončení sa bude podávať guláš.

Výbor Pozemkového spoločenstva v Drahovciach

POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva v Drahovciach zvoláva valné zhromaždenie podielnikov pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať 23. apríla 2017 v nedeľu o 14.30 h v Kultúrnom dome v Drahovciach.

Prezentácia začne už o 14.00 h

Program:
1.Otvorenie
2.Voľba orgánov spoločenstva
3.Kontrola uznesení prijatých na VZ 17. apríla 2016
4.Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2016
5.Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2016
6.Správa o činnosti výboru a dozornej rady za rok 2016
7.Informácia o predaji pozemku schváleného na VZ 23. 2. 2014
8.Diskusia
9.Schválenie uznesenia
10.Záver

Člen má možnosť dať sa zastúpiť na základe priloženého SPLNOMOCNENIA. Podpis nemusí byť overený notárom alebo matrikou.

František Cesnek v.r.
predseda PS Drahovce

Viete ako správne triediť odpad?

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.