Rokovanie Stavebno ekonomickej komisie

Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 19.11.2020 o 18:00 hod. v KD

starosta obce + poslanci OZ

Z dôvodu Covid obmedzení zasadanie nie je verejné.

Účastníkov stretnutia žiadam o dodržiavanie epidemiologických nariadení.

Program zasadania :

  1. Príprava rozpočtu obce na rok 2021
  2. Rôzne členovia komisie
  3. Záver

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.10.2020 schválilo uznesením č. 153/2020 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely reg. C parc. č. 95/1 zastavané plochy a nádvoria evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 1800.

Predmetom prevodu je parcela č. 95/56 o výmere 50 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. č. 122-57/2020 zo dňa 30.07.2020 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Peter Hornák, Krajinská cesta č. 3, Piešťany, IČO: 22734473 úradne overeným  Okresným úradom Piešťany, katastálny odbor pod číslom G1-526/2020 dňa 05.08.2020 v prospech Ďuriškovej Ivety, bytom Drahovce, Dedinská 5/5. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Ďuriškovej Ivety za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 150,00 EUR, slovom stopäťdesiat eur, so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/56 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcej uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vybudovanie prípojok na vodovod a kanalizáciu a vytvorenie parkovacieho miesta.

V Drahovciach, 04.11.2020

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce  v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prenájmu je parcela registra C parc. č. 95/58 o výmere 30 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 106/2020 zo dňa 29.10.2020, ktorý vyhotovil Maroš Jordan – G.M.J., SNP 284/36, Madunice, IČO: 46326529.

Parcela reg. C parc. č. 95/58 bude prenajatá Jánošovi Branislavovi bytom Drahovce, Važina 53/10 za účelom vytvorenia parkovacích miest k otvoreniu prevádzky pizzerie na adrese: Drahovce, Važina 53/10 na dobu neurčitú za cenu 2,20 EUR za 1 m2 ročne, t.j. celkom za 66,00 EUR ročne, slovom šesťdesiatšesť eur ročne.

Spôsob prenájmu: podľa ust. § 9 ods. 9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora lokálnych prevádzok v obci.

V Drahovciach, 04.11.2020

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

 

Plánované plošné testovanie – Obec Drahovce

Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých bodoch plánovaného testovania v obci Drahovce.

Dátum testovania: 31. 10. 2020 (sobota) – 01. 11. 2020 (nedeľa)

Čas testovania: 7.00 – 21.30 h (sobota, nedeľa)

Odberové miesto bude na parkovisku pred Dolnou reštauráciou (miesto kde sa uskutočňujú Drahovské vrtochy) a bude prednostne k dispozícii občanom Drahoviec (trvalý a prechodný pobyt).

Z dôvodu rozvrhnutia záťaže na odberové miesto sme určili rozvrh podľa ulíc v obci.
Sme si vedomí, že v prípade väčšieho záujmu o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví a ohľaduplní. Pre tehotné ženy a zdravotne znevýhodnených sme určili samostatný čas, napriek tomu Vás prosím o ohľaduplnosť a slušnosť pri uprednostňovaní takýchto občanov.
Buďte vhodne a teplo oblečení – vzhľadom na ranné a večerné teploty. Dodržujte odstupy a pokyny zodpovedných osôb. Na parkovanie áut je zabezpečená Školská ulica, prípadne parkovisko pred zdravotným strediskom a poštou.

Urobíme všetko preto, aby testovanie prebehlo v súlade s maximálnou ochranou Vášho a nášho zdravia.

Sobota 31. 10. 2020 Nedeľa 1. 11. 2020
7.00 – 7.30
Predajne Coop Jednota, personál tehotné ženy, ZŤP, personál
7.30 – 8.00
Lipová, Šálkova Hviezdoslavova
8.00 – 9.00
Poštová Bratislavská
9.00 – 10.00
Južná Riadok
10.00 – 11.00
Tichá Andreja Hlinku
11.00 – 12.00
Školská Vážska
13.00 – 14.00
Hlavná Staničná
14.00 – 15.00
Hlavná Majer, Voderady
15.00 – 16.00
Hlavná Dedinská
16.00 – 17.00
Pod Bystercom Štefánikova
17.00 – 18.00
Kostolná Lazy
18.00 – 19.00
Záhradná ulica Kalvária
19.00 – 20.00
Važina Cintorínska
20.00 – 21.30
tehotné ženy, ZŤP voľný termín bez určenia ulice