Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu  zasadnutie obecného  zastupiteľstva       dňa 05.03.2020 o 18.00 hodine       s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach 21.01.2020 a predošlých
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2019
 7. Správa zo zasadnutia stavebno ekonomickej komisie
 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Andrej Nedorost a manž. Dagmar, Drahovce, Lazy 195/61
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Martin Vdovičík, Drahovce, Lazy 196/62
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Michal Vdovičík, Drahovce, Lazy 196/62
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Andrej Zurek a manž. Lucia, Drahovce, Lazy 172/38
 12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Jozef Pavlík, Komenského 4323/35, Piešťany
 13. Návrh kúpnej zmluvy – Markuseková Kvetoslava, Drahovce, Riadok 433/62 a spoluvlastníci
 14. Návrh na odpredaj časti obecného pozemku FRS s.r.o. Rovinka
 15. Návrh na kúpu časti pozemku od FRS s.r.o. Rovinka
 16. Žiadosť LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava o odsúhlasenie zriadenia vecného bremena a prerokovanie v zastupiteľstve
 17. Žiadosť o obnovu podlahy a dverí v Materskom centre Lienkovo Drahovce
 18. Obecný vodovod – rekonštrukcia vodojemu (filtrácia), zokruhovanie vodovodu
 19. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 2/2020 a 3/2020
 20. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach
 21. Návrh na zrušenie komisií
 22. Rôzne
 23. Diskusia
 24. Záver

Miroslav Ledecký – starosta obce