Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r   previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2022 schválilo uznesením č. 42/2022 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce, k.ú. Drahovce, LV č. 1800, parcela C-KN parc. č. 883/29 zastavaná plocha o výmere 303 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu bude prevod parcely C-KN č. 883/29 o výmere 303 m2 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce v prospech žiadateľov Klčová Ingrid, rod. Dubovanová bytom Leopoldov, M.R.Štefánika 256/38: spoluvlastnícky podiel: ½  a Chudý Martin, rod. Chudý bytom Drahovce, Cintorínska 800/10: spoluvlastnícky podiel: ½ za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 6.060,00 EUR, slovom šesťtisícšesťdesiat eur s povinnosťou žiadateľov uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je „verejný záujem“.

V Drahovciach, 15.03.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

 

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2022 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.12.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drahovce do 31.12.2022
 8. Doplnenie žiadosti o odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2022 a 2/2022
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Bednárová Jana, Drahovce
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Rapavá Lidvina, Drahovce
 12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Urban Rudolf, Drahovce
 13. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – JUDr. Šoka Jozef, Drahovce
 14. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Borovská Erika, Drahovce
 15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2021
 16. Zmena Územného plánu obce Drahovce na základe žiadostí od občanov
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka – Kultúrna, športová a sociálna komisia

P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční v budove KD Drahovce verejné zasadnutie.

dňa 26. 01. 2022 o 17.00 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice.
2. Prerokovanie vyšky doplatku ceny za stravnú jednotku pre seniorov.
3. Harmonogram kultúrnych a športových udalostí 2022.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver.
Žiadam členov komisie o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie