Čistenie chotára Drahoviec

Deň Zeme sobota 22. apríl 2023 15.00 h

Miesto stretnutia – Obecný úrad Drahovce

Lokality – okolie obce, smer Majer, smer Madunice, smer Dolné Voderady

Registrácia – zavolať telefonicky 033 778 35 21 na obecný úrad a nahlásiť počet dobrovoľníkov

Kto sa môže zapojiť – Občania Drahoviec, dobrovoľníci, obecné organizácie a spolky, rodiny s deťmi, ekologickí aktivisti

Záver – Areál OFK Drahovce, poďakovanie, občerstvenie pre dobrovoľníkov v podobe opekačky, pre deti voľná vstupenka na premietanie rozprávky v našom Kine Napred.

Obec zabezpečí rukavice a odpadové vrecia pre všetkých dobrovoľníkov, preto je potrebná vaša registrácia. Registrovať sa môžu jednotlivci i celé skupiny, ďakujeme.

 

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r   previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 563/52 zastavaná plocha o výmere 61 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 563/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa predloženého geometrického plánu č. 40-3/2023, ktorý vyhotovil dňa 28.2.2023 GeoB s.r.o. Potočná 3, Piešťany, IČO: 36821934, úradne overeným na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 1.3.2023 pod číslom: G1-142/2023 v prospech žiadateľky Ing. Kamily Julínyovej, bytom Šálkova 277/12, Drahovce. Novovzniknutá parcela C-KN č. 563/52 o výmere 61 m2 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľky za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.220,00 EUR, slovom tisícdvestodvadsať eur s povinnosťou kupujúcej uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

Zámer obce Drahovce schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.3.2023 uznesením č. 54/2023.

V Drahovciach, 12.04.2023

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 27.3.2023 o 18.00 hodine   

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 21.2.2023
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Stanovisko obce Drahovce k zámeru Veterný park Drahovce
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4/2023 a č. 5/2023
 8. Uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom zriadenia zberného dvora
 9. Návrh na zrušenie uznesenia č. 35/2023 zo dňa 21.2.2023
 10. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku – p. Julínyová
 11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Kovalovská
 12. Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku – p. Rusnáková
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

VETERNÝ PARK DRAHOVCE – zámer a upovedomenie o začatí konania

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona.

Veterný park Drahovce – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania – sken – prijaté 7.3.2023

Veterný park Drahovce – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania – pdf

Veterný park_Drahovce_zámer_20_02_2023

P01_situácia

Informácia pre občanov

Stanovisko starostu obce Drahovce k medializovaným informáciám o vydanom predbežnom súhlase – VETERNÝ PARK DRAHOVCE

Obec Drahovce nevydala žiadny predbežný súhlas k zámeru – VETERNÝ PARK DRAHOVCE.

Z dôvodu medializovaných informácií o vydanom predbežnom súhlase našej obce k zámeru – VETERNÝ PARK DRAHOVCE, som si vyžiadal stanovisko od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava.

Stanovisko – Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,:

Vážený pán Ledecký,

V súvislosti so zverejnením zámeru SPP realizovať v katastri obce Drahovce projekt veterného parku môžem potvrdiť, že našu žiadosť o zmenu územného plánu obce, ktorá by umožnila jeho prípravu a ktorú sme predložili  9.11.2022 ste zobrali na vedomie a listom 6.12.2022 nám oznámili, že žiadosť bude predmetom rokovania v obecnom zastupiteľstve. Napriek tomu, že k dnešnému dňu zatiaľ nedisponujeme žiadnym stanoviskom obecného zastupiteľstva v tejto veci, sme presvedčení o zmysluplnosti a prínose projektu nielen pre životné prostredie ale aj pre hospodársky rozvoj obce a jej obyvateľov. V prílohe pripájame ponuku dlhodobého partnerstva pre vašu obec s informáciami  o projekte, ktorú odporúčame zverejniť na stránke obce, aby sa obyvatelia mali možnosť s ním oboznámiť. V prípade záujmu sme pripravení sa stretnúť so zástupcami obce a prezentovať náš zámer osobne.

S úctou Martin Dudák zástupca riaditeľa divízie rozvoja podn.

SPP ponuka trvalého energetického partnerstva obyvateľom obce Drahovce

K dnešnému dňu 6. 3. 2023, neeviduje obec došlú poštu zo zaslaním zámeru – Veterný park Drahovce.

Starosta obce Miroslav Ledecký

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 563/52 zastavaná plocha o výmere 61 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 563/2 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 40-3/2023, ktorý vyhotovil dňa 28.2.2023 GeoB s.r.o., Potočná 3, Piešťany, IČO: 36821934, v prospech žiadateľky Ing. Kamily Julínyovej, bytom Šálkova 277/12, Drahovce. Novovzniknutá parcela C-KN č. 563/52 o výmere 61 m2 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľky za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.220,00 EUR, slovom tisícdvestodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch C-KN č. 563/52 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcej uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

Zámer obce Drahovce schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.2.2023 uznesením č. 35/2023.

V Drahovciach, 28.02.2023

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce