Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Kotlebovci –
Ľudová strana Naše Slovensko
2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby,
SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti.
Regióny
3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská národná strana, SMER
– sociálna demokracia
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát
5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného
športového zväzu, Dunajská Streda, nezávislý kandidát
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná strana
7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie Občan Národ
Spravodlivosť
9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, REPUBLIKA
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska
demokracia; ŠANCA; ODS – Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME
RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum –
Maďarské fórum

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

podľa volebných obvodov

Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
poslancov Trnavského samosprávneho kraja:

Volebný obvod č. 4
1. Iveta Babičová, Ing., 65 r., učiteľka, Piešťany, nezávislá kandidátka
2. Denisa Bartošová, RNDr., 55 r., prednostka mestského úradu, Piešťany, nezávislá
kandidátka
3. Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA, 39 r., obchodný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát
4. Remo Cicutto, Ing., 60 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Císar, Ing., MBA, 63 r., manažér, Hubina, Socialisti.sk
7. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 45 r., poslankyňa národnej rady, Piešťany, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
8. Stanislav Drobný, Bc., 52 r., mestský policajt, Piešťany, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
9. Tomáš Drobný, 43 r., správca majetku a služieb, Borovce, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
10. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Drahovce, Hnutie občan národ spravodlivosť
11. Jarmila Gáborová, PaedDr., 55 r., riaditeľka základnej školy, Piešťany, Hlas – sociálna
demokracia
12. Gabriel Gaži, Ing., 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
13. František Glos, Ing., PaedDr., PhD., 70 r., pedagóg, riaditeľ školy, Piešťany,
Progresívne Slovensko
14. Andrea Hochelová, Ing., 38 r., podnikateľka, Rakovice, Život – národná strana
15. Ján Horváth, Ing., 67 r., starosta obce, Chtelnica, Smer – sociálna demokracia
16. Peter Hulman, 58 r., starosta obce, Moravany nad Váhom, Smer – sociálna demokracia
17. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, Život – národná strana
18. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, Piešťany, nezávislý kandidát
19. Tatiana Julinyová, Mgr., 50 r., starostka obce, Banka, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Martin Krajňák, 52 r., správca informačných technológii, Piešťany, Progresívne
Slovensko
21. Vladislav Krasický, MBA, 44 r., riaditeľ logistiky, Moravany nad Váhom, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
22. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, Drahovce, nezávislý kandidát
23. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., zástupca primátora, Vrbové, Smer – sociálna demokracia
24. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 66 r., advokátka, Moravany nad Váhom, Slovenská
národná strana
25. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 51 r., informatik, vysokoškolský učiteľ, Banka, Solidarita
– hnutie pracujúcej chudoby
26. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Piešťany, Hlas – sociálna demokracia
27. Pavol Melicher, Ing., Mgr., 57 r., mestský policajt, Piešťany, nezávislý kandidát
28. Jozef Mičura, Ing., 40 r., špecialista informačných technológií, Piešťany, nezávislý
kandidát
29. Dávid Michal, 29 r., skladník senior, Piešťany, Republika
30. Daniel Mikunda, 49 r., referent odpadového hospodárstva, Vrbové, Kotlebovci – ľudová
strana naše Slovensko
31. Stanislav Paluga, MUDr., MPH, 50 r., lekár, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
32. Mária Pekáriková, 67 r., dôchodkyňa, Banka, Hnutie občan národ spravodlivosť
33. Veronika Schmidtová, Mgr., PhD., 31 r., sociálna pracovníčka, Piešťany, Život –
národná strana
34. Lars Schotte, 34 r., nezamestnaný, Piešťany, Socialisti.sk
35. Daniela Sigetová, Mgr., 50 r., starostka, Ratnovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
36. Miroslav Sluka, Ing., 61 r., hlavný radca, Borovce, Slovenská národná strana
37. Ján Stachura, Mgr., 32 r., prezident športového klubu, poslanec mestského
zastupiteľstva, Piešťany, nezávislý kandidát
38. Andrej Stančík, Mgr., 27 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
39. Peter Stručka, Ing., 40 r., fytoinšpektor, Piešťany, Skúsme to inak
40. Juraj Šimo, 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
41. Marián Urbánek, MUDr., 62 r., stomatológ, Piešťany, nezávislý kandidát
42. Juraj Valo, Mgr., 48 r., starosta obce, Trebatice, Starostovia a nezávislí kandidáti
43. Martin Valo, 58 r., galerista, Piešťany, Život – národná strana
44. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry,
publicistiky, Piešťany, Skúsme to inak
45. Peter Zemánek, Ing., 64 r., starobný dôchodca, Piešťany, Skúsme to inak
46. Radka Žáková, 33 r., občianska aktivistka, Vrbové, Kotlebovci – ľudová strana naše
Slovensko

Vo volebnom obvode č. 4 sa volí 5 poslancov.

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E     v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj     z á m e r    

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 95/60 o výmere 81 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 68/2022, ktorý vyhotovil dňa 19.09.2022 Ing. Alexandra Matyšáková, Jozefská 14, Piešťany, IČO: 50733486, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-713/2022 dňa 22.9.2022 v prospech žiadateľov Kristek Michal bytom Drahovce, Štefánikova 707/37 a manželka Kristeková Martina bytom Drahovce, Vážska 815/13. Novovzniknutá parcela C-KN č. 95/60 bude odpredaná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.620,00 EUR, slovom tisícšesťstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 95/60 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností. Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 27.09.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmetom prevodu je novovytvorená parcela C-KN č. 2485/5 o výmere 86 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 2485/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-160/2021, ktorý vyhotovil dňa 29.10.2021 Geodetická kancelária GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43793657, úradne overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-815/2021 dňa 9.11.2021. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2485/5 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľa Brnu Ľubomíra bytom Piešťany, Bratislavská 111 za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.720,00 EUR, slovom tisícsedemstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 2485/5 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

 

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

 previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.9.2022 schválilo uznesením č. 163/2022 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce, k.ú. Drahovce, LV č. 1800, parcela C-KN č. 737/4 orná pôda o výmere 462 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu bude prevod parcely C-KN č. 737/4 o výmere 462 m2 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce v prospech žiadateľa Chudý Anton, rod. Chudý bytom Drahovce, Hlavná 227/103: spoluvlastnícky podiel: 1/1 za kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 231,00 EUR, slovom dvestotridsaťjedna eur s povinnosťou žiadateľa uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je „zosúladenie právneho a skutočného stavu“.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

prenajať nebytový priestor  o podlahovej výmere 197,7 m2 s príslušenstvom (letná terasa, sociálne zariadenia) nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží nehnuteľnosti na ul. Lipovej 841/1, 922 41 Drahovce (budova šatní súp.č. 841 na futbalovom štadióne) stojacej na C-KN parc.č 2317/2, 2348/8 v katastrálnom území Drahovce, v obci Drahovce, okres Piešťany,  ktorá budova je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor na LV č. 1800 a jej vlastníkom je Obec Drahovce v podiele o veľkosti 1/1 k celku.

Spôsob prenájmu: prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej vyhlasovateľom Obec Drahovce so sídlom Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO: 00 312 461 postupom podľa § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 281 – 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

 

Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Drahovce

Obec Drahovce uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Drahovce:

1. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

2. Juraj Klein, Ing., 61 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

3. Miroslav Ledecký, 58 r., starosta obce, nezávislý kandidát

4. Juraj Surový, 49 r., regionálny riaditeľ, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Drahovce

Obec Drahovce  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

1. Michal Bednár, 35 r., fotograf, nezávislý kandidát

2. Róbert Dzuro, Ing., 57 r., ekonóm, nezávislý kandidát

3. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

4. Ivan Gajar, 56 r., majster, nezávislý kandidát

5. Martin Horúcka, 36 r., živnostník, nezávislý kandidát

6. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

7. Martin Majtán, 34 r., SZČO, nezávislý kandidát

8. Jana Michálková, Ing., 48 r., informatika – správkyňa, Národná Koalícia/Nezávislí Kandidáti

9. Ivan Nitka, 55 r., rušňový dispečer, nezávislý kandidát

10. Rastislav Rusnák, Ing., 42 r., koordinátor, nezávislý kandidát

11. Peter Spišák, Ing., 40 r., vedúci skupiny inžinierov, Sloboda a Solidarita

12. Jozef Surový, 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát

13. Juraj Surový, 49 r., regionálny riaditeľ, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

 

Vo volebnom obvode sa volia 9 poslanci.

 

Zoznam kandidátov – starostovia

Zoznam kandidátov – poslanci

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 6.9.2022 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 9.6.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce
 8. Schválenie kompetencie pre starostu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatky k zmluve na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 7/2022 a 8/2022
 10. Zámer obce Drahovce prenechať do prenájmu nebytové priestory na štadióne
 11. Prerokovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 12. Odovzdanie verejného vodovodu do výkonu správy mandatárovi
 13. Žiadosť PVOD Drahovce o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov vo vlastníctve obce Drahovce
 14. Kúpa pozemku pri jazere
 15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 17. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva  dňa 23.08.2022 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 9.6.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce
 8. Schválenie kompetencie pre starostu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatky k zmluve na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 7/2022 a 8/2022
 10. Zámer obce Drahovce prenechať do prenájmu nebytové priestory na štadióne
 11. Prerokovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 12. Odovzdanie verejného vodovodu do výkonu správy mandatárovi
 13. Žiadosť PVOD Drahovce o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov vo vlastníctve obce Drahovce
 14. Kúpa pozemku pri jazere
 15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 17. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce