Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v kine kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.05.2021 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Odpovede na interpelácie poslancov
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 5/2021
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Mobilné očkovanie v Drahovciach

Starosta obce v spolupráci so županom Trnavského samosprávneho kraja Vám oznamujú, že v obci Drahovce prebehne očkovanie vakcínou Pfizer mobilným očkovacím zariadením. Záujemci o očkovanie vo veku 60 rokov a viac hláste sa na obecnom úrade. Prihlásiť sa môžete aj telefonicky 033 778 35 21, prípadne Vás môže prihlásiť iná osoba. Prihlásiť sa môžu aj občania, ktorí sú už prihlásení v inom očkovacom zariadení. Bližšie informácie podá starosta obce.

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v kine kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2021 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 18.02.2021 a predošlých
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2021
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
 9. Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 10. Prejednanie upozornenia prokurátora
 11. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže a uznesení OZ v Drahovciach č. 201/2020, 202/2020, 203/2020 zo dňa 07.12.2020
 12. „Žiadosť o znovu preskúmanie postupu predaja nehnuteľnosti z uznesenia obce a zároveň podanie odporu voči predaju parcely C-KN parc. č. 563/41 a parcely č. 563/42 za pomoci lepšie objasnených nových skutočností“ – Onderová Denisa, Hlavná 286/120, Drahovce
 13. Zrušenie uznesenia OZ v Drahovciach č. 199/2020 zo dňa 7.12.2020
 14. Doplnenie žiadosti o odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
 15. Predloženie žiadosti o NFP „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
 16. Kúpa pozemku pri kostole – predávajúci: Švikruha Miloš a manž. Jana, Drahovce Kalvária 733/11, Polák Martin, Trenčín, Sibírska 696/12, Polák Andrej, Trenčín, Sibírska 696/12
 17. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 3/2021 a 4/2021
 18. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Varačka Peter a manž. Varačková Jana, Vážska 971/31, Drahovce
 19. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Černek Róbert a manž. Černeková Alena, Vážska 970/30, Drahovce
 20. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Milan Bednár, Važina 55/12, Drahovce
 21. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Juraj Klein, Riadok 416/48, Drahovce
 22. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Hana Pribilincová, Gercenova 5, Bratislava
 23. Schválenie nájomnej zmluvy – umiestnenie Z-boxu, Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava
 24. Žiadosť Patrika Drobného o umiestnenie sedenia pri prevádzke Pekáreň PETIT Drahovce
 25. Žiadosť o povolenie vybudovať 2 parkovacie miesta pred domom – Ing. Patrik Rapavý, Drahovce, Hlavná 479
 26. Rôzne
 27. Diskusia
 28. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 6.5.2021

17:00 hod.      Obhliadky vybraných objektov v teréne.

18:00 hod.     Rokovanie :

 1. Šachty na kanalizačné prípojky
 2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena LiV EPi s.r.o.
 3. Odhad ceny pozemkov
 4. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Černek
 5. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Varačka
 6. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Bednár
 7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Klein
 8. Žiadosť o preskúmanie predaja obecného pozemku Onderová
 9. Žiadosť o vybudovanie parkovacích miest (spevnenej plochy) Rapavý
 10. Žiadosť o umiestnenie altánu pred zmrzlinou Petit
 11. Poplatok za prenájom miesta pod terasy reštaurácií
 12. Nezabezpečený, neuzatvorený objekt Stará maštaľ
 13. Návrh na propagáciu cyklotrasy Drahovce
 14. Rôzne podnety od občanov
 15. Rôzne členovia komisie
 16. Záver

Pozvánka – Kultúrna, športová a sociálna komisia

P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční v budove KD Drahovce verejné zasadnutie.

dňa 03. 05. 2021 o 18.30 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
3. Harmonogram kultúrnych a športových udalostí 2021
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Žiadam členov komisie o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie