Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 21.02.2024 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 6.12.2023
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2024
 7. Návrh na prevod majetku do správy ZŠsMŠ Drahovce
 8. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 9. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2024 – 2029
 10. Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Drahovce
 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2023
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za I. polrok 2024
 13. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy ANL, s.r.o. Piešťany
 14. Žiadosť o prenájom obecného pozemku – p. Lekár s manž.
 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Kovalovská – stanovenie podmienok predaja
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Strechaj – stanovenie podmienok predaja
 17. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Zurek s manž. – stanovenie podmienok predaja
 18. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Biely s manž., p. Borisová, p. Kurek s manž.
 19. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Pribilincová
 20. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Ziburová
 21. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov – p. Rusnáková
 22. Žiadosť o umiestnenie predajného stánku na predaj zmrzliny – p. Sulejmani
 23. Návrh na zriadenie komisií OZ
 24. Rôzne
 25. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

 

Oznam – Školská jedáleň hľadá kuchára/kuchárku

Školská jedáleň hľadá kuchára/kuchárku
Základná škola s materskou školou Školská 907/2 Drahovce, príjme do pracovného pomeru kuchára/kuchárku do školskej jedálne s nástupom ihneď.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
– vzdelanie v odbore kuchár/ka
– prax v odbore, skúsenosti s prácou v kuchyni, s výdajom jedla
– zdravotný preukaz
– znalosť v oblasti skladovania potravín
– samostatnosť, zodpovednosť a pozitívny prístup k deťom
Náplň práce :
– tvorba jedálneho lístka
– príprava jedál a výdaj jedál pre deti ZŠ a MŠ
– preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru
– dodržiavanie správnych technologických postupov a receptúr pri príprave jedál
– dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny
Platové podmienky :
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. Z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. Z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Žiadosti o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na email: skolskajedalenprims@zoznam.sk
V prípade otázok kontaktujte priamo vedúcu ŠJ 033/7783623.