Zverejnenie výšky mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Drahovce

Podľa § 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) starosta obce Drahovce určuje poslancovi Ing. Denisovi Kristekovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13 b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 3,97 % celkového platu starostu.