Obec má svoj  erb, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 22. 04. 1997. Je umiestnený na obecnom úrade, na začiatku, a na konci obce. Zobrazené sú na ňom tri klince, pripomínajúce ukrižovaného Ježiša Krista a patria k tzv. arma christi, sú aj symbolom Rádu jezuitov, ktorí pôsobili v našej obci. Pri skrížení nôh sa použil len jeden klinec a dva na ruky. Slnko a dva klasy symbolizujú slnečný kraj, a úrodnú pôdu.

Erb obce

Erb obce

Vlajka obce

vlajkaobce

Pečať obce

pecatobce