Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra


Volebné okrsky a určenie volebných miestností

Okrsok č. 1
Hlavná, Poštová, Bratislavská, Šálkova, Južná, Tichá, Dedinská, Važina, Lazy, Záhradná ulica
Adresa volebnej miestnosti:

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Okrsok č. 2
Majer, Staničná, Pod Bystercom, Štefánikova, Kostolná, Kalvária, Lipová, Hviezdoslavova, Cintorínska, Vážska, Školská, A. Hlinku, Riadok, Voderady

Adresa volebnej miestnosti:

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Volebné okrsky a volebné miestnosti sú vytvorené a určené pre prvé kolo volieb dňa 23.3.2024 a tiež pre druhé kolo volieb dňa 6.4.2024.


Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

sekretariat@obecdrahovce.sk

Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

sekretariat@obecdrahovce.sk


Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Všetky informácie nájdete na tomto odkaze:Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024

Predseda NRSR dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  v slovenskom a anglickom jazyku:

Informacie-pre-volica_sk

Informacie-pre-volica_en


Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

sekretariat@obecdrahovce.sk

Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

sekretariat@obecdrahovce.sk

Volebné okrsky a určenie volebných miestností

Okrsok č. 1
Hlavná, Poštová, Bratislavská, Šálkova, Južná, Tichá, Dedinská, Važina, Lazy, Záhradná ulica
Adresa volebnej miestnosti:

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Okrsok č. 2
Majer, Staničná, Pod Bystercom, Štefánikova, Kostolná, Kalvária, Lipová, Hviezdoslavova, Cintorínska, Vážska, Školská, A. Hlinku, Riadok, Voderady

Adresa volebnej miestnosti:

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Všetky informácie nájdete na tomto odkaze:


Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre voličov

Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Obec Drahovce

Ulica: Hlavná 429/127 92241 Drahovce

IČO: 00312461

Zodpovedná osoba:  Vlasta Pitová, 0904 438 906, info@dposervices.sk

Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe, pri organizácií volieb Prezidenta SR, volieb do Národnej rady SR, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov samosprávneho kraja a volieb do orgánov samosprávy obce (Prevádzkovateľa), sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ získava prevažne z vlastnej činnosti ( napr. vyhotovenie zoznamu voličov zo stáleho zoznamu voličov, ktorý vedie obec) alebo priamo od Vás, keď mu ich poskytnete (registrácia kandidátnych listín).

Poskytovanie Vašich osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je Vašou zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto informačná povinnosť poskytuje informácie všetkým dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia / § 19 resp. § 20 Zákona.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia priebehu volieb a agendy obce pri voľbách pri zostavovaní zoznamu voličov, zápise občana iného členského štátu do zoznamu voličov, vydávaní hlasovacieho preukazu, evidovaní a vymenovávaní miestnych a okrskových volebných komisií, zverejňovaní zoznamu kandidátov, zverejňovaní výsledkov volieb a pri voľbách do orgánov samosprávy Prevádzkovateľa aj pri registrácií kandidátnych listín politických strán alebo nezávislých kandidátov.

Dotknuté osoby:

voliči, členovia volebnej komisie, kandidáti a zástupcov politických strán (ďalej ako „dotknuté osoby“).

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu volieb a agendy obce pri voľbách je zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je tak zákonnou požiadavkou Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia / § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.

Kategórie osobných údajov:

osobné údaje voličov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, štátna príslušnosť, názov obce alebo názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu, miesto narodenia, pohlavie a podpis voliča v prípade, ak sa zúčastní volieb.

osobné údaje členov, náhradníkov a zapisovateľov volebných komisií: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, na ktorú možno doručovať písomnosti a podpis. Prevádzkovateľ zároveň spracúva aj meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu, hnutie alebo koalíciu, ktorá člena a náhradníka volebnej komisie delegovala a pri voľbách do orgánov samosprávy Prevádzkovateľa spracúva Prevádzkovateľ nasledujú aj meno, priezvisko a adresu na doručovanie zástupcov politických strán (splnomocnencov).

osobné údaje kandidátov: meno, priezvisko, titul, vek a zamestnanie/povolanie kandidáta a pri registrácií kandidátnych listín vo voľbách do orgánov samosprávy Prevádzkovateľa aj dátum narodenia.

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas dôb stanovených osobitnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov (napr. pri vedení stáleho zoznamu voličov), ostatnými príslušnými právnymi predpismi a v súlade s Registratúrnym plánom obce. V prípade Vašej požiadavky Vám poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov uvedené v Registratúrnom pláne obce

Profilovanie a prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb za účelom zabezpečenia priebehu volieb nespracúva osobné údaje profilovaním alebo iným spôsobom automatizovaného individuálneho rozhodovania a zároveň Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

Príjemcovia

K Vašim osobným údajom majú prístup členovia volebnej komisie a jej zapisovateľ. Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim príjemcom – miestnej volebnej komisií, okresnej volebnej komisií, Štátnej komisií pre voľby a kontrolu financovania politických strán a môžu byť poskytnuté aj niektorým orgánom štátnej správy, akými sú napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, Štatistický úrad Slovenskej republiky a pod., ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom pri organizácií volieb.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností Obce na Zabezpečenie priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí. Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, ktorým je plnenie povinností obce na zabezpečenie priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Bezpečnostná dokumentácia –Registratúrny plán a poriadok v priestoroch kancelárie úradu.

Aké máte práva?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk . V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov

Tlačivá:

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (príloha č.1)

Žiadosť dotknutej osoby na prístup – opravu – vymazanie – obmedzenie – prenos (príloha č.2)

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou (príloha č.3)