Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019

Vyhlásené: 5. 11. 2019                                                                 Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
351
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4.novembra 2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 29.februára 2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára 2020 a lehotu na ich prvé
zasadanie do 22. januára 2020.
Andrej Danko v. r.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

 

elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: sekretariat@obecdrahovce.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Odkaz: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Jana Zajacová

Važina 73/30
922 41 Drahovce

tel.: 033 778 35 21
mobil: 0918273963
sekretariat@obecdrahovce.sk

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií môžete doručovať na:

sekretariat@obecdrahovce.sk