Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra


Volebné okrsky a určenie volebných miestností

Okrsok č. 1
Hlavná, Poštová, Bratislavská, Šálkova, Južná, Tichá,
Dedinská, Važina, Lazy, Záhradná ulica
Adresa volebnej miestnosti:

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Okrsok č. 2
Majer, Staničná, Pod Bystercom, Štefánikova, Kostolná, Kalvária, Lipová, Hviezdoslavova, Cintorínska, Vážska, Školská, A. Hlinku, Riadok, Voderady

Adresa volebnej miestnosti:

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

Volebné okrsky a volebné miestnosti sú vytvorené a určené pre prvé kolo volieb dňa 23.3.2024 a tiež pre druhé kolo volieb dňa 6.4.2024.


Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

sekretariat@obecdrahovce.sk

Obec Drahovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

sekretariat@obecdrahovce.sk


Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Všetky informácie nájdete na tomto odkaze:Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024

Predseda NRSR dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  v slovenskom a anglickom jazyku:

Informacie-pre-volica_sk

Informacie-pre-volica_en


Všetky informácie nájdete na tomto odkaze: