OBEC DRAHOVCE
Voľby do orgánov samosprávy obce – spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 29.10.2022

Volebný obvod: 1

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Obecný úrad Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Ulice: Hlavná, Poštová, Bratislavská, Šálkova, Južná, Tichá, Dedinská, Važina, Lazy, Záhradná ulica

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Obecný úrad Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
Ulice: Majer, Staničná, Pod Bystercom, Štefánikova, Kostolná, Kalvária, Lipová, Hviezdoslavova, Cintorínska, Vážska, Školská, A. Hlinku, Riadok, Voderady


Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.

Obec Drahovce podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že počet obyvateľov obce Drahovce ku dňu vyhlásenia volieb do jej orgánov je 2 616.

Drahovce, 2. augusta 2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Jana Zajacová

Važina 73/30
922 41 Drahovce

tel.: 033 778 35 21
mobil: 0918 273 963
sekretariat@obecdrahovce.sk

sekretariat@obecdrahovce.sk

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie pre voliča
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií


Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry


Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň


Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane


Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb


Financovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb


Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán


Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019

Vyhlásené: 5. 11. 2019                                                                 Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
351
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4.novembra 2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 29.februára 2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára 2020 a lehotu na ich prvé
zasadanie do 22. januára 2020.
Andrej Danko v. r.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

 

elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: sekretariat@obecdrahovce.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Odkaz: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Jana Zajacová

Važina 73/30
922 41 Drahovce

tel.: 033 778 35 21
mobil: 0918273963
sekretariat@obecdrahovce.sk

Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií môžete doručovať na:

sekretariat@obecdrahovce.sk