Divadlo Dobreta

Divadlo Dobreta

občianske združenie

Skupina mladých amatérskych hercov. Ako občianske združenie Dobreta boli zapísaní v registri MV SR 12. 12. 2012.


Klub seniorov Drahovce

Klub seniorov Drahovce

občianske združenie

Klub seniorov Drahovce bol založený síce len 14. 10. 2010, no združoval sa už od r. 2004 ako Miestna organizácia Jednoty dôchodcov.

 • Informácie

  Jednota dôchodcov na Slovensku

  Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Drahovciach (JDS) bola založená v spolupráci s Okresným výborom JDS v Piešťanoch dňa 23. februára 2004. Jej poslaním je združovať a napĺňať kultúrne, spoločenské a sociálne zabezpečenie občanov v dôchodkovom veku, hlavne osamelých a starších ľudí, ktorí prišli o svojich životných partnerov. Výbor MO od svojho založenia pracuje pod vedením predsedníčky Anny Markovičovej, tajomníčkou je Mária Zivčáková, pokladníčkou Anežka Brezovská. Členovia organizácie sa majú možnosť stretávať vo svojom klube v bývalej materskej škole na Školskej ulici, ktorú obec prebudovala na spoločenský klub pre miestne organizácie. Činnosť spolku, okrem pravidelných týždenných stretnutí, je zameraná na návštevu divadelných predstavení v krajovom divadle v Trnave, rehabilitačné vyžitie v termálnych kúpeľoch, návšteva folklórnych vystúpení, účasť na Slovensko-moravských stretnutiach na vrchu Javorina, návštevy v družobnej obci Partutovice a pod. Pri príležitosti vianočných sviatkov a vítania Nového roku klub každoročne usporadúva „Stretnutie pod jedličkou“, kde okrem tradičných vianočných zvykov si uctieva svojich členov, ktorí dosiahli okrúhle životné jubileá v končiacom sa roku. Vo veselšom tóne sa členovia stretávajú v čase fašiangov, kedy si spomínajú na mladšie časy a usporadúvajú maškarný ples, aby pozabudli na starosti každodenného života. Členia JDS sa okrem toho aktívne zapájajú aj do akcií poriadaných inými spoločenskými organizáciami, ako je napríklad súťaž hasičov, či podujatí organizovaných obcou – stretnutie dôchodcov, Vianočná kapustnica. Členovia nevynechávajú ani politické dianie v obci a zúčastňujú sa osláv výročia oslobodenia obce a SNP. V budúcnosti by sa chceli zameriavať aj na zdravotné prednášky, a to nielen pre svojich členov, ale aj pre širšiu verejnosť. Nakoľko organizácia bola podriadená Okresnému výboru Jednoty dôchodcov v Piešťanoch, boli sme povinní odvádzať stanovenú čiastku za každého člena. Nakoľko naše finančné zdroje tvorili prevažne členské príspevky a z OV sme nepociťovali žiadnu podporu, členská schôdza rozhodla o vytvorení samostatného subjektu a sme sa na Ministerstve vnútra zaregistrovali ako „KLUB SENIOROV DRAHOVCE“, a od roku 2011 sa riadime aj novými stanovami. Počet členov sa pohybuje v priemere okolo 60, nakoľko niektorí končia svoju účasť na činnosti zo zdravotných dôvodov a žiaľ sa stáva, že nám členovia zomrú. Predsedníčkou je i naďalej p. Anna Markovičová, po smrti p. Márie Zivčákovej sa tajomníčkou stala p. Cecília Drnáková a pokladníčkou p. Aneška Brezovská. Naša činnosť sa zameriava podľa finančných možností na tieto oblasti: 1./ Spoločenská činnosť spočívala v účasti a pomoci v organizovaní akcií inými organizáciami, alebo Obecným úradom, ako bola napríklad účasť na kladení vencov k Pamätníku padlých z príležitosti oslobodenia obce a ukončenia 2. svetovej vojny, výročia SNP, stavanie mája, obecná zabíjačka a podobne. Podieľali sme sa aj na akciách, ktoré poriadali i iné organizácie v obci, napr. pomoc Slovenskému zväzu záhradkárov pri Slivkových hodoch, pomoc Červenému krížu pri Vianočnej kapustnici, pri hasičských súťažiach a podobne. Naše ženy sa zúčastnili v krojoch ako hrabačky na Majstrovstvách Slovenska v kosení ručnou kosou. Počas roka sme nezabúdali ani na našich jubilujúcich členov, kde okrem blahoželania v priebehu roka sme ich odmenili kvetinkou v závere roka. 2./ Kultúrno – vzdelávacia činnosť mala byť zameraná okrem iného aj na divadelné predstavenia. Tento zámer sme však nemohli zrealizovať z finančných dôvodov, nakoľko vysoké je vstupné a tiež drahá autobusová doprava. Do tejto činnosti môžeme započítať prednášky o zdravej výžive, v rámci vzdelávacej činnosti sa naše členky a členovia zúčastňovali výučby prác na počítači, ktorú nám umožnila Základná škola v jej počítačovej triede. Pre obohatenie vedomostí sme sa zúčastnili na výstave FLORA BRATISLAVA, kde sme si zakúpili rôzne kvetiny a zeleninové semená, záhradnícke náradie a pod. V spolupráci s Miestnou skupinou Červeného kríža a spoločenským združením Naše rodné Slovensko sme sa zúčastnili Folklórnych slávností Pod Poľanou v Detve. Pri tejto príležitosti sme si uctili aj pamiatku Drahovského rodáka – katolíckeho laika Štefana Vlka, ktorý bol dlhé roky v Detve kostolníkom a zvonárom. Za jeho zbožnosť a ochotu každému pomôcť a tým, že bol „NEZLOMENÝ DIABLOM“ bol za života i po smrti váženým človekom. Za doprovodu tamojšieho p. kaplána sme mali možnosť vidieť nádherný katolícky kostol a na miestnom cintoríne sa pokloniť jeho pamiatke. 3./ Z vlastných akcií treba spomenúť „Vítanie jari“ v Dome záhradkárov, príprava Vianočných a Veľkonočných ozdôb, vitie vencov, spomienka na výročie SNP spojená s malým občerstvením a gulášom. Vianočné sviatky a vítanie Nového roku sme si pripomenuli posedením „Pod jedličkou“ a spievaním náboženských vianočných piesní a kolied. Vydarenou akciou bol zber kovového šrotu – starého železa v obci za spolupráce starostu a Obecného úradu. Klub seniorov


Obecný futbalový klub - Drahovce

Obecný futbalový klub - Drahovce

občianske združenie

Obecný futbalový klub Drahovce vznikol v r. 1930.


Superuvoľnení

Superuvoľnení

občianske združenie

Občianske združenie Superuvoľnení vzniklo 27. 02. 2008. Venuje sa detským aktivitám.


Materské centrum Lienkovo

Materské centrum Lienkovo

občianske združenie

Materské centrum Lienkovo vzniklo 26. 02. 2007.

 • Informácie

  Materské centrum Lienkovo vzniklo v r. 2007. Poslaním nášho MC je pomoc matkám na materskej dovolenke (i otcom, prípadne iným osobám starajúcim sa o dieťa) zmysluplne prežívať toto obdobie: rozvíjať sa, vzdelávať a nachádzať vľúdnu podporu medzi ľuďmi v podobnej situácii, svojim deťom pomôcť integrovať sa do kolektívu, naučiť ich novým hrám, zručnostiam… Medzi naše ciele patrí: pravidelný program pre deti a dospelých, hry, stretávanie sa, odborné prednášky a besedy pre mamičky zamerané na obdobie materstva, prípravu na materstvo, výchovu a dojčenie, výučba cudzích jazykov, cvičenie detí s rodičmi pod odborným dohľadom (podľa záujmu a potrieb mamičiek), organizovanie podujatí v priestoroch MC – tvorivé dielne, burzy detské ošatenia, vianočné trhy, Mikuláš, Vianočné posedenie, karneval… Naše MC sídli v priestoroch bývalého školského klubu (Spoločenský dom). MC Lienkovo býva otvorené: október – apríl, v prípade záujmu aj celý rok:) Otváracie hodiny: Pondelok: 16.30 – 18.30 (otvára Lucia 0905 219 880) Štvrtok: 14.30 – 17.00 (otvára Vladka 0911 243 578) Info: Facebook – Lienkovo Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Kňažíková 0905 219 880


Občianske združenie Naše Rodné Slovensko

Občianske združenie Naše Rodné Slovensko

občianske združenie

Občianske združenie Naše Rodné Slovensko vzniklo 31. 12. 2010.

 • Informácie

  …je záujmová organizácia, ktorá vznikla v r. 2010. Činnosti: – stála národopisná výstava v spoločenskom dome – uchovávanie tradícií hmotného a duchovného dedičstva našich predkov pre terajšie a budúce generácie – rozširovanie zbierky národopisnej expozície, organizovanie tematických výstav, oživovanie komunitného spôsobu života a aktívneho trávenia voľného času – spolupráca s inými spoločenskými organizáciami – dňa 8. 7. 2013 bola pod OZ NRS založená folklórna spevácka skupina Kolovrátok, ktorá má v súčasnosti viac ako 20 členov a so svojim repertoárom vystupuje na rôznych podujatiach OZ Naše Rodné Slovensko – kontakt: Matúš Michálek 0944 148 085


Včeloz

Včeloz

občianske združenie

Občianske združenie Včeloz je najmladšie drahovské združenie. Vzniklo 24. 10. 2013.


Dobrovoľný HaZZ

Dobrovoľný HaZZ

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1882. Prvý krát musel zasahovať v roku 1887. Vtedy zhorelo 84 domov a 46 stodôl.


Miestna organizácia SRZ

Miestna organizácia SRZ

miestna organizácia

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Drahovciach vznikla 20. 05. 1984, odčlenením z Mestskej organizácie SRZ v Piešťanoch.


MO SZ záhradkárov

MO SZ záhradkárov

miestna organizácia

Slovenský zväz záhradkárov vznikol 07. 03. 1931, mal názov “Spolok ovocinárov”.

 • Informácie

  Slovenský zväz záhradkárov Drahovce Základy organizovaného záhradkárstva v Drahovciach položil učiteľ Augustín Čeppan, ktorý spolu s ďalšími občanmi v roku 1931 založili Spolok ovocinárov. V roku 1934 založili ovocnú škôlku, kde sa žiaci po skončení základnej školy učili záhradkárčeniu. V júni r. 1937 sa v obci konali „Stromkové slávnosti“ so sprievodom asi 500 občanov, na záver vysadili v obci lipy. V roku 1957 sa ovocinárske spolky zlúčili do Slovenského zväzu záhradkárov. Od roku 1959 to bola Základná organizácia Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Počet členov vzrástol na 61. Po stagnácii v 60. rokoch sa naša činnosť obnovila 25. februára 1973 za prítomnosti 45 členov, ich počet stúpol do konca roka na 70. V roku 1974 sme uskutočnili prvú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov s viac ako 200 exponátmi. Výbor organizácie zabezpečoval odborné prednášky s premietaním filmov, nákup ovocných stromčekov, umelých hnojív a pesticídov. Tiež sme zakúpili traktor Zetor 3011, vlečku a kultivačné náradie , postrekovač a fekálny voz. V r. 1980 sme získali budovu odchovne kurčiat, ktorú sme zrekonštruovali na Dom záhradkárov. Tento bol v októbri 1984 daný do užívania ako prvý v okrese Trnava. V rokoch 1980 – 1984 sa rozvinul výkup zeleniny z domácej produkcie. Naši členovia sa aktívne zapájali do všetkých činností na rozvoji obce. Každoročne usporadúvame výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, výšiviek a dobových fotografií. Zúčastňujeme sa na okresných i celoslovenských výstavách „Jabĺčko roka“ v Nitre. Aj v súčasnosti je náš Dom záhradkárov funkčný, využíva sa na usporadúvanie kultúrnych podujatí, osláv, opekačiek i zábav. SZZ Drahovce Kontakt: Jaroslav Kosa – 0944 449 395


DH Drahovčanka

DH Drahovčanka

spolok

Dychová hudba Drahovčanka vznikla v r. 1914. V roku 2014 oslávila 100 rokov.


Ms SČK Drahovce

Ms SČK Drahovce

miestny spolok

Miestny spolok červeného kríža v Drahovciach obnovil svoju činnosť v roku 1999.

 • Informácie

  Ms SČK v Drahovciach obnovil svoju činnosť v r. 1999. Spolok zabezpečil 8 lekárničiek, ktoré sú umiestnené v označených domoch dobrovoľných zdravotníčok, pripravených v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc. Čo sa týka našich aktivít, každoročne organizujeme odbery krvi, zber obnoseného šatstva, hračiek a domácich potrieb pre charitu, v Piešťanoch počas Dní Tradičných remesiel zabezpečujeme zdravotný dozor. Okrem toho oceňujeme darcov krvi, pre svojich členov organizujeme návštevy kultúrnych podujatí a nezabúdame na nich ani pri ich životných jubileách. Pomáhame pri kultúrno-spoločenských akciách obce, ako napríklad stavanie mája, Drahovské vrtochy, otvorenie adventu či podávanie vianočnej kapustnice. Kontakt: Mária Ivančíková 0915 335 737