Ing. Juraj Klein

Ing. Juraj Klein

starosta obce

Tel.:
033 778 31 33
Tel.:
0905 329 383
E-mail:
starosta@obecdrahovce.sk
 • Životopis

  Narodený 10.10.1961, bytom Riadok 416/48, 922 41 Drahovce, ženatý, 3 deti

  Vzdelanie:
  Vojenská stredná odborná škola letecká (VSOŠL) – Prešov
  SPU v Nitre – Prevádzkovo-ekonomická fakulta ukončená štátnou skúškou(manažment, ekonomika, riadenie ľudských zdrojov)
  Certifikát   Medzinárodného obranného manažmentu
  Námornej Postgraduálnej školy Monterey, California – USA

  Priebeh zamestnaní:

  • od 27. 11. 2010  starosta obce Drahovce
  • od 1. 2. 2010 Obvodný úrad v sídle kraja Bratislava, vedúci odboru – Civilnej ochrany (CO), Krízového riadenia (KR) a Integrovaného záchranného systému (IZS) Bratislavského kraja
  • 2005-2010 Ministerstvo vnútra – Sekcia verejnej správy, Štátny radca odboru koordinácie a modernizácie miestnej štátnej správy a samosprávy
  • 2002-2005 Ministerstvo vnútra – Úrad krízového manažmentu, Ministerský radca pre oblasť štátnej správy
  • 1996-2002 Okresný úrad v Piešťanoch, zástupca prednostu pre obce a neštátne organizácie, Útvar obrany – tajomník štábu obrany prednostu
  • 1980-1995  výkonný letec


  Záujmy:
  beletria, šport, poľovníctvo a rybárstvo, práca s mládežou

 • Štatutári obce - archív

  • Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Juraj Klein
  • Volebné obdobie 2006-2010 Emil Hubinák
  • Volebné obdobie 2002-2006 Ján Doktor
  • Volebné obdobie 1998-2002 Ján Doktor
  • Volebné obdobie 1994-1998 Ján Doktor
  • Volebné obdobie 1990-1994 Emil Hubinák (od 25.9.1992 Ján Doktor)
 • Starosta obce - VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

  Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.