Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza pri PVOD Drahovce – vstup od Kostolnej ulice.

– odpad môžete odovzdať na základe preukázania občianskeho preukazu a evidenčnou kartou odpadu

– vstupujte jednotlivo

– dodržujte pokyny obsluhy zberného dvora

Otváracie hodiny - platné od 7.9.2021

Utorok
13.00 h - 16.00 h
Sobota
09.00 h - 12.00 h

Na zberný dvor sa môže vynášať:

 • nadrozmerný odpad (gauče, skrine, postele…)
 • nábytok, drevené okná bez skla
 • sklo
 • jedlý olej, motorový olej
 • pneumatiky
 • dreviny, konáre zo stromov
 • železo
 • plast (kvetináče,…)
 • elektroodpad s kompresormi a elektrovýbavou
 • polystyrén (len obalový)
 • tráva, zelina
 • stavebný odpad – 0,04 €/kg drobného stavebného odpadu
 Na zberný dvor sa nemôže vynášať:

 • drobný komunálny odpad
 • papiere, kartóny
 • PET fľaše, igelity
 • eternit, azbest (nebezpečný odpad)
 • pne a korene zo stromov
 • kyseliny, rozpúšťadlá a iné
 • hlina


Stavebný odpad môžu občania obce Drahovce vyvážať na zberný dvor. Stavebný odpad je od 1. januára 2021 spoplatnený sumou 0,04 €/kg a môže sa vyvážať v otváracích hodinách zberného dvora.
Sklo, kovy a tetrapaky sa vyvážajú do vyznačených kontajnerov rozmiestnených po obci.

Vývoz komunálneho odpadu.
Každých 28 dní (4 týždne), počnúc:
utorok – 16.1.2024
streda – 17.1.2024
Utorok: Dedinská, Hviezdoslavova, Kalvária, Lazy, Lipová, Pod Bystercom, Važina, Záhradná
Streda:
Andreja Hlinku, Bratislavská, Cintorínska, Hať, Hlavná, Južná, Kostolná, Majer, Poštová, Riadok, Staničná, Šálková, Školská, Štefánikova, Tichá, Vážska, Voderady

Zber a odvoz je zabezpečený v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen (stredisko Piešťany).

Plast, kov, tetrapak zbierať do žltej plastovej nádoby

16. júl
27. august
8. október
3. december

KOVY – konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.
PLASTY – PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín
TETRAPAKY – obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP

Papier zbierať do modrej plastovej nádoby

27. jún
5. september
14. november

Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

Sklo – kontajner

12. júl
16. august
20. september
25. október
29. november

Zberajú sa prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

Nesmie obsahovať žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.