PhDr. Zlatica Opáleková

Hlavný kontrolór

(od 1. 5. 2012)

 • Hlavní kontrolóri obce - archív

  • 2011 – 2012 Bc. Anna Boškovičová
  • 2010 – 2010 Mgr. Eva Kukučková
  • 2003 – 2007 Mária Varačková
  • 1990 – 2003 Emília Brezovská
 • Hlavný kontrolór - Všeobecné ustanovenie

  Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti,  úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zákon č.369 /2004 Zb. zo 14. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.
  Za jeden z hlavných predpokladov pre vytváranie podmienok dobrej kontrolnej činnosti je i dodržiavanie § 4, odst. 3 zákona, ktorý ustanovuje: povinnosť obce utvárať účinný systém kontroly, vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky pre nezávislý výkon funkcie hlavného  kontrolóra obce.
  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.