INFLAČNÁ POMOC

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

 

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva   dňa 09.06.2022 o 18.00 hodine   

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Informácie starostu obce
 3. Odpovede na interpelácie poslancov
 4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 5. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 5/2022 a 6/2022
 7. Schválenie vyradenia majetku
 8. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Urban Rudolf a manž. Anna, Drahovce
 9. Schválenie predaja časti obecného pozemku – JUDr. Šoka Jozef a manž. Ladislava, Drahovce
 10. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Borovská Erika, Drahovce
 11. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Varačka Peter a manž. Jana, Drahovce
 12. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Černek Róbert a manž. Alena, Drahovce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

 

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 19.05.2022 o 18.00 hodine 

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 23.02.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2021
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021
 9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021
 10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
 11. Návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a o nakladaní s nájomnými bytmi, obstaraných z verejných prostriedkov
 12. Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 5/2014 o prevádzke pohrebísk
 13. Návrh na zmenu a doplnenie sadzobníka miestnych poplatkov
 14. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na účelom realizácie projektu s názvom: „Regenerácia vnútrobloku – obec Drahovce“
 15. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 3/2022 a 4/2022
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
 17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce
 18. Určenie volebného obvodu, okrskov, počtu poslancov a úväzku starostu na volebné obdobie 2022 – 2026
 19. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Bednárová Jana, Drahovce
 20. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Bednárová Jana, Drahovce
 21. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Rapavá Lidvina, Drahovce
 22. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Rapavá Lidvina, Drahovce
 23. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Urban Rudolf a manž. Anna, Drahovce
 24. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Urban Rudolf a manž. Anna, Drahovce
 25. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – JUDr. Šoka Jozef a manž. Ladislava, Drahovce
 26. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – JUDr. Šoka Jozef a manž. Ladislava, Drahovce
 27. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Borovská Erika, Drahovce
 28. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Borovská Erika, Drahovce
 29. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Varačka Peter a manž. Jana, Drahovce
 30. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Varačka Peter a manž. Jana, Drahovce
 31. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Černek Róbert a manž. Alena, Drahovce
 32. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Černek Róbert a manž. Alena, Drahovce
 33. Schválenie zámeru obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku s vecným bremenom – Bednár Milan a Stodolková Iveta, Drahovce
 34. Schválenie predaja časti obecného pozemku s vecným bremenom – Bednár Milan a Stodolková Iveta, Drahovce
 35. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Chudý Martin, Drahovce a Klčová Ingrid, Leopoldov
 36. Rôzne
 37. Diskusia
 38. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

 

Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce – Oznámenie o realizácii prác

Poradie realizácie stôk :

 1.       20. kalendárny týždeň – začiatok realizácie

Stoka C – ulica bezmenná

Stoka F – ulica Kostolná

Stoka F6.1 – ulica Vážska

Stoka K – ulica Školská

2.       23. – 24. kalendárny týždeň predpoklad – upresní sa počas realizácie

Stoka C1, C2 – ulica Pod Bysterom

Stoka F6, F6.1.1 – ulica Cintorínska

Stoka F5 – ulica Štefánikova

Stoka K3, K3.1, K3.2, K3.3 – ulice Školská, Hviezdoslavova a Lipová

3.       F1, F2, F3, F4, B, E, E1, K1, K2 – ulice Hlavná, Staničná a A.Hlinku – Termín bude upresnený pred realizáciou.

Podklad k oznámeniu začiatku realizácie