Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že vývoz žltých kontajnerov /plast, kov, VKM/ sa presúva z pondelka 18.9.2023 na stredu 20.9.2023.

Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže „Prenájom časti pozemku v k.ú. Drahovce zapísaného na LV č. 1800, parcela registra C, parcelné číslo 95/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41828 m2, pričom prenajímaná časť má výmeru 6 m2“

Na základe  splnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže stanovených uznesením obecného zastupiteľstva v Drahovciach č.123/2023  zo dňa 1.8.2023 sa stal víťazným uchádzačom súťaže:

– T-PRESS, spol. s r.o., Vajanského 18, 917 01 Trnava

– ponúknutá cena za 1 m2 za rok: 25,00 EUR.

V Drahovciach, 11.09.2023

Ledecký Miroslav, starosta obce

 

 

Obchodná verejná súťaž – Prenájom časti pozemku v k.ú. Drahovce zapísaného na LV č. 1800, parcela registra C, parcelné číslo 95/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41828 m2, pričom prenajímaná časť má výmeru 6 m2.

Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO: 00312461

 v y h l a s u j e

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Drahovce

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke vyhlasovateľa dňa 16.08.2023 za nasledovných súťažných podmienok:

 1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:                          Obec Drahovce

Sídlo:                            Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

IČO:                              00312461

V zastúpení starostu:    Miroslav Ledecký

Tel. č. :                          033/7783521

E-mail:                          starosta@obecdrahovce.sk

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Prenájom časti pozemku v k.ú. Drahovce zapísaného na LV č. 1800, parcela registra C, parcelné číslo 95/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41828 m2, pričom prenajímaná časť má výmeru 6 m2.

 1. Opis majetku na prenájom:

Predmetný pozemok je výhradným vlastníctvom obce Drahovce. Nachádza sa v zastavanom území obce.

 1. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemku je možná po dohode s vlastníkom pozemku (vyhlasovateľom súťaže).

 1. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 15 dní od dátumu zverejnenia  na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s označením (OVS – prenájom pozemku – NEOTVÁRAŤ).

Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za 1 m2 za rok a zdôvodnenie záujmu na prenájom pozemku.

 1. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Najvyššia ponúknutá cena za 1 m2 za rok.

 1. Minimálna cena

Minimálna cena za predmet prenájmu je 24,00 EUR za 1 m2 za rok.

 1. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade nevýhodnosti predložených ponúk. Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu.

V Drahovciach, dňa 16.08.2023,  Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.8.2023 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadaní OZ v dňoch 15.06.2023 a 27.06.2023
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Schválenie úveru z Envirofondu
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je novovytvorená parcela C-KN č. 2485/5 o výmere 86 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 2485/1 vedenej na LV 2853, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-160/2021, ktorý vyhotovil dňa 29.10.2021 Geodetická kancelária GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43793657, úradne overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-815/2021 dňa 9.11.2021 do vlastníctva Brna Ľubomír bytom Piešťany, Bratislavská 111. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2485/5 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľa za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za cca 1.720,00 EUR, slovom tisícsedemstodvadsať eur s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

Zámer obce Drahovce schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.6.2023 uznesením č. 101/2023.

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Drahovce

Obec Drahovce podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Drahovce

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 1. splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 2. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • komunikatívnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Drahovciach v zalepenej obálke s označením “NEOTVÁRAŤ – Výberové konanie – Centrum voľného času Drahovce” najneskôr do 17.7.2023 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia na OÚ Drahovce) na adresu: Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce. Na prihlášky doručené po termíne sa nebude prihliadať.

Platové náležitosti  sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovný úväzok: 0,5.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezariadiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne  najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

V Drahovciach, 1.7.2023