Pozvánka na rokovanie Stavebno ekonomickej komisie

Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 5.2.2020 o 17:00 hod.

Surový, R. Dzuro, D. Kristek, P. Sedláčik

Obhliadky vybraných objektov prebehnú individuálne každým členom komisie v ľubovoľnom čase.

17:00 hod. verejné rokovanie:

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrej Zurek a Lucia Zureková, Lazy 172/38

Pozemok v časti Lazy, Drahovce

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Andrej Nedorost a Dagmar Nedorostová, Lazy 195/61

Pozemok v časti Lazy, Drahovce

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Jozef Pavlík, Komenského 4323/35, Pieštany

Pozemok na Hlavnej ulici Drahovce

  1. Rôzne občania

Neverejné rokovanie:

  1. Rôzne členovia komisie
  2. Záver

Návrh

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.01.2020 schválilo uznesením č. 17/2020 zámer odpredať spoločnosti FRS s.r.o., Hlavná 202, Rovinka časť pozemku vo vlastníctve obce Drahovce zapísaného na LV  č. 1800 v k.ú. Drahovce CKN parc. č. 563/2 zast. plochy.

Predmetom prevodu je parcela CKN parc. č. 563/34 zast. plochy o výmere 310 m2 odčlenená z parcely č. 563/2 zast. plochy na základe geometrického plánu č. 18/2019 zo dňa 04.09.2019 overeného OU Piešťany katastrálny odbor dňa 18.9.2019, ktorý vypracoval Geo-Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, Piešťany. Cena za pozemok je vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom 930,00 EUR. Platby súvisiace s prevodom parcely bude hradiť kupujúci. Prevod sa uskutoční z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je verejný záujem.

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce