Zámer Obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015 schválilo zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely reg. C o výmere cca 20 m² z parcely č. 563/5 – zast. plochy, zapísanej na LV č. 1800 v súlade so žiadosťou o odkúpenie časti obecnej parcely zo dňa 13.05.2015 žiadateľov Andreja Blehu a manž. Kataríny, trvale bytom Banská Bystrica, Tulská 55 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predaj sa uskutoční v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je zosúladenie skutočného stavu so stavom právnym. Ide o časť pozemku na ulici Riadok bezprostredne súvisiacu s parcelou, na ktorej žiadatelia stavajú rodinný dom.

Kúpna cena je vo výške 3,- € za 1 m², kúpa s vecným bremenom, ktorým je uloženie inžinierskych sietí a s povinnosťou uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

V Drahovciach, 09.11.2015

Ing. Juraj Klein – starosta obce Drahovce