Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 7.12.2022 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 24.10.2022 a 16.11.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Žiadosť o finančný príspevok – Lekárovci band
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13/2022 a 14/2022
 8. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025
 10. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2023
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
 12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Drahovce za rok 2021
 13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 14. Schválenie kompetencie pre starostu obce – presun finančných prostriedkov na bežné výdavky v rámci jednotlivých programov rozpočtu
 15. Schválenie sobášiaceho
 16. Informácia o poverení zástupcu starostu
 17. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Julínyová Kamila
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drahovce

Pozývam Vás na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drahovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu Drahovce  s nasledovným návrhom programu:

1.       Úvodné náležitosti

           1.1       Otvorenie zasadnutia

           1.2       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

           1.3       Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

           1.4       Zloženie sľubu novozvoleného starostu

           1.5       Zloženie sľubu novozvolených poslancov

2.        Schválenie programu zasadnutia

3.        Voľba mandátovej komisie

4.        Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.        Príhovor novozvoleného starostu

6.        Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce

7.        Určenie mesačného platu starostu

8.        Záver

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

OZNAM: Špeciálne hlasovanie

Oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke miestnej volebnej komisie výlučne telefonicky v úradných hodinách sám, alebo prostredníctvom inej osoby, od 24. októbra 2022 do 28. októbra 2022. V posledný pracovný deň,  t. j. v piatok 28. októbra 2022 len do 12. hodiny.

Telefonický kontakt: 033/778 35 21

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 24.10.2022 o 19.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.10.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor v obci Drahovce“
 8. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľom Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 9. Schválenie predaja časti obecného pozemku so zriadením vecného bremena žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Drahovciach

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 6.10.2022 o 18.00 hodine   s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.9.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 a 10/2022
 8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 9. Schválenie predaja obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

1. Martin Beluský, Ing., PhD., 35 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Kotlebovci –
Ľudová strana Naše Slovensko
2. József Berényi, Mgr., 55 r., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby,
SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti.
Regióny
3. Zdenko Čambal, PhDr., PhD., 60 r., primátor, Holíč, Slovenská národná strana, SMER
– sociálna demokracia
4. Martin Červenka, Ing., 38 r., starosta, Ratkovce, nezávislý kandidát
5. Roland Hakszer, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného
športového zväzu, Dunajská Streda, nezávislý kandidát
6. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, ŽIVOT – národná strana
7. Zdenko Rosina, 52 r., podnikateľ, Trnava, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
8. Ivan Stanovič, Mgr., 61 r., súkromný podnikateľ, Malženice, Hnutie Občan Národ
Spravodlivosť
9. Veronika Temňáková, Ing., Mgr., 33 r., podnikateľka, Galanta, REPUBLIKA
10. Jozef Viskupič, Mgr., 46 r., predseda samosprávneho kraja, Trnava, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA; Sloboda a Solidarita; Kresťanskodemokratické hnutie; SPOLU – občianska
demokracia; ŠANCA; ODS – Občianski demokrati Slovenska; ZA ĽUDÍ; SME
RODINA; Občianska konzervatívna strana; Demokratická strana; Magyar Fórum –
Maďarské fórum

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

podľa volebných obvodov

Trnavský samosprávny kraj uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
poslancov Trnavského samosprávneho kraja:

Volebný obvod č. 4
1. Iveta Babičová, Ing., 65 r., učiteľka, Piešťany, nezávislá kandidátka
2. Denisa Bartošová, RNDr., 55 r., prednostka mestského úradu, Piešťany, nezávislá
kandidátka
3. Michal Bezák, Ing., Mgr., MBA, 39 r., obchodný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát
4. Remo Cicutto, Ing., 60 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Císar, Ing., MBA, 63 r., manažér, Hubina, Socialisti.sk
7. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 45 r., poslankyňa národnej rady, Piešťany, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
8. Stanislav Drobný, Bc., 52 r., mestský policajt, Piešťany, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
9. Tomáš Drobný, 43 r., správca majetku a služieb, Borovce, Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
10. Miroslav Filípek, 63 r., dôchodca, Drahovce, Hnutie občan národ spravodlivosť
11. Jarmila Gáborová, PaedDr., 55 r., riaditeľka základnej školy, Piešťany, Hlas – sociálna
demokracia
12. Gabriel Gaži, Ing., 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
13. František Glos, Ing., PaedDr., PhD., 70 r., pedagóg, riaditeľ školy, Piešťany,
Progresívne Slovensko
14. Andrea Hochelová, Ing., 38 r., podnikateľka, Rakovice, Život – národná strana
15. Ján Horváth, Ing., 67 r., starosta obce, Chtelnica, Smer – sociálna demokracia
16. Peter Hulman, 58 r., starosta obce, Moravany nad Váhom, Smer – sociálna demokracia
17. Roman Chudý, Mgr., 53 r., advokát, Piešťany, Život – národná strana
18. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, Piešťany, nezávislý kandidát
19. Tatiana Julinyová, Mgr., 50 r., starostka obce, Banka, Starostovia a nezávislí kandidáti
20. Martin Krajňák, 52 r., správca informačných technológii, Piešťany, Progresívne
Slovensko
21. Vladislav Krasický, MBA, 44 r., riaditeľ logistiky, Moravany nad Váhom, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
22. Denis Kristek, Ing., 36 r., projektový manažér, Drahovce, nezávislý kandidát
23. Štefan Kubík, JUDr., 59 r., zástupca primátora, Vrbové, Smer – sociálna demokracia
24. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 66 r., advokátka, Moravany nad Váhom, Slovenská
národná strana
25. Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 51 r., informatik, vysokoškolský učiteľ, Banka, Solidarita
– hnutie pracujúcej chudoby
26. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Piešťany, Hlas – sociálna demokracia
27. Pavol Melicher, Ing., Mgr., 57 r., mestský policajt, Piešťany, nezávislý kandidát
28. Jozef Mičura, Ing., 40 r., špecialista informačných technológií, Piešťany, nezávislý
kandidát
29. Dávid Michal, 29 r., skladník senior, Piešťany, Republika
30. Daniel Mikunda, 49 r., referent odpadového hospodárstva, Vrbové, Kotlebovci – ľudová
strana naše Slovensko
31. Stanislav Paluga, MUDr., MPH, 50 r., lekár, Piešťany, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
32. Mária Pekáriková, 67 r., dôchodkyňa, Banka, Hnutie občan národ spravodlivosť
33. Veronika Schmidtová, Mgr., PhD., 31 r., sociálna pracovníčka, Piešťany, Život –
národná strana
34. Lars Schotte, 34 r., nezamestnaný, Piešťany, Socialisti.sk
35. Daniela Sigetová, Mgr., 50 r., starostka, Ratnovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods – občianski
demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
36. Miroslav Sluka, Ing., 61 r., hlavný radca, Borovce, Slovenská národná strana
37. Ján Stachura, Mgr., 32 r., prezident športového klubu, poslanec mestského
zastupiteľstva, Piešťany, nezávislý kandidát
38. Andrej Stančík, Mgr., 27 r., poslanec národnej rady, Piešťany, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Sloboda a
solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Spolu – občianska demokracia, Šanca, Ods
– občianski demokrati Slovenska, Za ľudí, Sme rodina, Občianska konzervatívna strana
39. Peter Stručka, Ing., 40 r., fytoinšpektor, Piešťany, Skúsme to inak
40. Juraj Šimo, 51 r., živnostník, Piešťany, Skúsme to inak
41. Marián Urbánek, MUDr., 62 r., stomatológ, Piešťany, nezávislý kandidát
42. Juraj Valo, Mgr., 48 r., starosta obce, Trebatice, Starostovia a nezávislí kandidáti
43. Martin Valo, 58 r., galerista, Piešťany, Život – národná strana
44. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry,
publicistiky, Piešťany, Skúsme to inak
45. Peter Zemánek, Ing., 64 r., starobný dôchodca, Piešťany, Skúsme to inak
46. Radka Žáková, 33 r., občianska aktivistka, Vrbové, Kotlebovci – ľudová strana naše
Slovensko

Vo volebnom obvode č. 4 sa volí 5 poslancov.

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E     v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj     z á m e r    

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 95/60 o výmere 81 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 68/2022, ktorý vyhotovil dňa 19.09.2022 Ing. Alexandra Matyšáková, Jozefská 14, Piešťany, IČO: 50733486, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-713/2022 dňa 22.9.2022 v prospech žiadateľov Kristek Michal bytom Drahovce, Štefánikova 707/37 a manželka Kristeková Martina bytom Drahovce, Vážska 815/13. Novovzniknutá parcela C-KN č. 95/60 bude odpredaná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.620,00 EUR, slovom tisícšesťstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 95/60 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností. Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 27.09.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmetom prevodu je novovytvorená parcela C-KN č. 2485/5 o výmere 86 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 2485/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-160/2021, ktorý vyhotovil dňa 29.10.2021 Geodetická kancelária GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43793657, úradne overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-815/2021 dňa 9.11.2021. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2485/5 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľa Brnu Ľubomíra bytom Piešťany, Bratislavská 111 za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.720,00 EUR, slovom tisícsedemstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 2485/5 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

 

Zámer obce Drahovce

O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

 previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.9.2022 schválilo uznesením č. 163/2022 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce, k.ú. Drahovce, LV č. 1800, parcela C-KN č. 737/4 orná pôda o výmere 462 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu bude prevod parcely C-KN č. 737/4 o výmere 462 m2 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce v prospech žiadateľa Chudý Anton, rod. Chudý bytom Drahovce, Hlavná 227/103: spoluvlastnícky podiel: 1/1 za kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 231,00 EUR, slovom dvestotridsaťjedna eur s povinnosťou žiadateľa uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je „zosúladenie právneho a skutočného stavu“.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce