Čipovanie zberných nádob – Voderady, Majer

Vážení občania,

od štvrtka 25. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby v častiach Voderady, Majer.

Prosíme občanov bývajúcich v častiach Voderady, Majer, aby najneskôr štvrtok 25. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Čipovanie zberných nádob – Dedinská, Važina a Lazy

Vážení občania,

od utorka 23. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Dedinská, Važina a Lazy.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Dedinská, Važina a Lazy, aby najneskôr utorok 23. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Čipovanie zberných nádob – Šálkova, Tichá a Poštová

Vážení občania,

od utorka 16. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Šálkova, Tichá a Poštová.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Šálkova, Tichá a Poštová, aby najneskôr utorok 16. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy Základnej školy s materskou školou Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Školská 907/2, 922 41 Drahovce

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového
  konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce podľa §16 zákona č. 138/2016 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č. 138/2016 Z.z.,
 • znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou.

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o  dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa v zmysle §16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • písomný návrh  koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Drahovce na 5 ročné funkčné obdobie,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Platové podmienky:

Platové náležitosti  sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Drahovciach, v obálke s označením „Výberové konanie, Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 922 41 Drahovce, s poznámkou NEOTVÁRAŤ“ do 9.6.2023 do 14:00 hod. na adresu:

Obec Drahovce
Obecný úrad
Hlavná 429/127
922 41 Drahovce

Rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ Drahovce.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Dátum vyhlásenia výberového konania 9.5.2023.

Čipovanie zberných nádob – Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku.

Vážení občania,

od štvrtok 4. 5. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Pod Bystercom, Záhradná, Staničná, A. Hlinku, aby najneskôr štvrtok 4. 5. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Čipovanie zberných nádob – Školská, Vážska, Cintorínska

Vážení občania,

od utorka 25. 4. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Školská, Vážska, Cintorínska.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Školská, Vážska, Cintorínska, aby najneskôr utorok 25. 4. do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú nádobu na papier.

Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, priebžne oznámime.

Dôležitá informácia – Čipovanie zberných nádob

Vážení občania,

Dňa 18.4.2023 začne v našej obci čipovanie a dopĺňanie smetných nádob v spolupráci s Márius Pedersen, a.s.

Dňa 18.-20. 4. sa budú čipovať a dopĺňať smetné nádoby na ulici Hlavná.

Prosíme občanov bývajúcich na ulici Hlavná, aby zajtra ráno do 8.00 hodiny, vyložili pred svoje domy čiernu nádobu na komunálny odpad a modrú
nádobu na papier.
Po priradení čipu a doplnení žltej nádoby, si ich môžu občania uschovať vo svojich domoch.

Ďalšie ulice, kde sa bude čipovať, oznámime v miestnom rozhlase, na tabuli KD a webovej stránke obce.

Čistenie chotára Drahoviec

Deň Zeme sobota 22. apríl 2023 15.00 h

Miesto stretnutia – Obecný úrad Drahovce

Lokality – okolie obce, smer Majer, smer Madunice, smer Dolné Voderady

Registrácia – zavolať telefonicky 033 778 35 21 na obecný úrad a nahlásiť počet dobrovoľníkov

Kto sa môže zapojiť – Občania Drahoviec, dobrovoľníci, obecné organizácie a spolky, rodiny s deťmi, ekologickí aktivisti

Záver – Areál OFK Drahovce, poďakovanie, občerstvenie pre dobrovoľníkov v podobe opekačky, pre deti voľná vstupenka na premietanie rozprávky v našom Kine Napred.

Obec zabezpečí rukavice a odpadové vrecia pre všetkých dobrovoľníkov, preto je potrebná vaša registrácia. Registrovať sa môžu jednotlivci i celé skupiny, ďakujeme.