Rokovanie Stavebno ekonomickej komisie

Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 19.11.2020 o 18:00 hod. v KD

starosta obce + poslanci OZ

Z dôvodu Covid obmedzení zasadanie nie je verejné.

Účastníkov stretnutia žiadam o dodržiavanie epidemiologických nariadení.

Program zasadania :

  1. Príprava rozpočtu obce na rok 2021
  2. Rôzne členovia komisie
  3. Záver

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.10.2020 schválilo uznesením č. 153/2020 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v k. ú. Drahovce: časť parcely reg. C parc. č. 95/1 zastavané plochy a nádvoria evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 1800.

Predmetom prevodu je parcela č. 95/56 o výmere 50 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. č. 122-57/2020 zo dňa 30.07.2020 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Peter Hornák, Krajinská cesta č. 3, Piešťany, IČO: 22734473 úradne overeným  Okresným úradom Piešťany, katastálny odbor pod číslom G1-526/2020 dňa 05.08.2020 v prospech Ďuriškovej Ivety, bytom Drahovce, Dedinská 5/5. Táto časť parcely bude odpredaná do vlastníctva Ďuriškovej Ivety za kúpnu cenu vo výške 3,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 150,00 EUR, slovom stopäťdesiat eur, so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 95/56 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcej uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vybudovanie prípojok na vodovod a kanalizáciu a vytvorenie parkovacieho miesta.

V Drahovciach, 04.11.2020

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce

Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce  v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prenájmu je parcela registra C parc. č. 95/58 o výmere 30 m2 odčlenená z parcely č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 106/2020 zo dňa 29.10.2020, ktorý vyhotovil Maroš Jordan – G.M.J., SNP 284/36, Madunice, IČO: 46326529.

Parcela reg. C parc. č. 95/58 bude prenajatá Jánošovi Branislavovi bytom Drahovce, Važina 53/10 za účelom vytvorenia parkovacích miest k otvoreniu prevádzky pizzerie na adrese: Drahovce, Važina 53/10 na dobu neurčitú za cenu 2,20 EUR za 1 m2 ročne, t.j. celkom za 66,00 EUR ročne, slovom šesťdesiatšesť eur ročne.

Spôsob prenájmu: podľa ust. § 9 ods. 9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora lokálnych prevádzok v obci.

V Drahovciach, 04.11.2020

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce

 

Plánované plošné testovanie – Obec Drahovce

Dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých bodoch plánovaného testovania v obci Drahovce.

Dátum testovania: 31. 10. 2020 (sobota) – 01. 11. 2020 (nedeľa)

Čas testovania: 7.00 – 21.30 h (sobota, nedeľa)

Odberové miesto bude na parkovisku pred Dolnou reštauráciou (miesto kde sa uskutočňujú Drahovské vrtochy) a bude prednostne k dispozícii občanom Drahoviec (trvalý a prechodný pobyt).

Z dôvodu rozvrhnutia záťaže na odberové miesto sme určili rozvrh podľa ulíc v obci.
Sme si vedomí, že v prípade väčšieho záujmu o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví a ohľaduplní. Pre tehotné ženy a zdravotne znevýhodnených sme určili samostatný čas, napriek tomu Vás prosím o ohľaduplnosť a slušnosť pri uprednostňovaní takýchto občanov.
Buďte vhodne a teplo oblečení – vzhľadom na ranné a večerné teploty. Dodržujte odstupy a pokyny zodpovedných osôb. Na parkovanie áut je zabezpečená Školská ulica, prípadne parkovisko pred zdravotným strediskom a poštou.

Urobíme všetko preto, aby testovanie prebehlo v súlade s maximálnou ochranou Vášho a nášho zdravia.

Sobota 31. 10. 2020 Nedeľa 1. 11. 2020
7.00 – 7.30
Predajne Coop Jednota, personál tehotné ženy, ZŤP, personál
7.30 – 8.00
Lipová, Šálkova Hviezdoslavova
8.00 – 9.00
Poštová Bratislavská
9.00 – 10.00
Južná Riadok
10.00 – 11.00
Tichá Andreja Hlinku
11.00 – 12.00
Školská Vážska
13.00 – 14.00
Hlavná Staničná
14.00 – 15.00
Hlavná Majer, Voderady
15.00 – 16.00
Hlavná Dedinská
16.00 – 17.00
Pod Bystercom Štefánikova
17.00 – 18.00
Kostolná Lazy
18.00 – 19.00
Záhradná ulica Kalvária
19.00 – 20.00
Važina Cintorínska
20.00 – 21.30
tehotné ženy, ZŤP voľný termín bez určenia ulice

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?

Odvrátená stránka honosnej výzdoby

Vysvietené cintoríny s bohatou výzdobou majú však aj svoju odvrátenú stránku. Preplnené kontajnery doslúženej výzdoby. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť všetkých sviečok, kahancov a umelých vencov. V tom lepšom prípade skončia nekonečné tony nepotrebnej dekorácie v triedenom zbere. Zo sklenených kahancov môžu byť o rok opäť ďalšie kahance, keď z nich odstránime zvyšky vosku. Ale väčšina tejto „parády“ sa nahromadí v zmesovom komunálnom odpade.  A ten sa, bohužiaľ, bude na skládkach rozkladať ešte veľa rokov.

Nestačí len triediť, treba minimalizovať

Pre tých, ktorým životné prostredie  nie je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní,  je tu jednoduchý návod, ako  naložiť so spomínanou výzdobou. Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre.

Do kontajnera na sklo môžete vytriediť fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých a kovových vrchnákov. Tie, tiež očistené od vosku, môžete vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovov.

Umelé kvety sú však väčšinou zložené z viacerých materiálov, a preto do triedeného zberu nepatria. Spolu s ostatným zmesovým odpadom končia na skládkach, kde sa rozkladajú stovky rokov. Ideálnym riešením je preto snaha o zníženie množstva odpadu. Treba zvážiť, či naozaj potrebujeme mať na hroboch našich blízkych desiatky kahancov a umelých kytíc, poprípade ich  nahradiť prírodnými materiálmi, ktoré sú neporovnateľne menšou záťažou pre životné prostredie.

Začnime od seba. Byť eko predsa nie je ťažké

Skúsme si pamiatku našich blízkych tento rok uctiť ekologickejšie. Dá sa to úplne jednoducho a dokonca to šetrí nielen životné prostredie, ale aj peňaženku. Stačí vysadiť napríklad chryzantémy v črepníkoch, ktoré sú typickým kvetom pre toto obdobie a nájdete ich nielen v kvetinárstve, ale takmer v každom supermarkete. Verte, vence z prírodných materiálov nie sú o nič horšie ako tie umelé. Naopak. Sú rovnako pekné a stačí jedna prechádzka do prírody a pokojne si ozdoby na ne môžete nazbierať aj sami. Veď farebné lístie, okrasné plody, vetvičky, mach, sušené kvety, šišky, dreviny a podobne sú teraz na každom rohu.  Alternatívou umelých kahancov môžu byť sklenené svietniky s kovovým vrchnákom, ktoré môžeme používať viackrát. Pamätajte, že tieto sviatky nie sú len o bohatej výzdobe, ale o spomienke na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.