Zámer obce Drahovce

Obec Drahovce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r   previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2022 schválilo uznesením č. 42/2022 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce, k.ú. Drahovce, LV č. 1800, parcela C-KN parc. č. 883/29 zastavaná plocha o výmere 303 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu bude prevod parcely C-KN č. 883/29 o výmere 303 m2 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce v prospech žiadateľov Klčová Ingrid, rod. Dubovanová bytom Leopoldov, M.R.Štefánika 256/38: spoluvlastnícky podiel: ½  a Chudý Martin, rod. Chudý bytom Drahovce, Cintorínska 800/10: spoluvlastnícky podiel: ½ za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 6.060,00 EUR, slovom šesťtisícšesťdesiat eur s povinnosťou žiadateľov uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je „verejný záujem“.

V Drahovciach, 15.03.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce