Prímestské linky v Trnavskom kraji jazdia po 10.5.2020 ako cez školské prázdniny!

Po 10.5.2020 sa na prímestskej doprave ARRIVA Trnava premáva znovu ako cez školské prázdniny a ruší sa režim premávania ako cez sobotu s posilovými spojmi.

Nástup do autobusu zostáva len prednými dverami. Žiadame cestujúcich aby vo zvýšenej miere využívali výhody bezhotovostnej platby čipovou kartou a platbu v hotovosti podľa možnosti nepoužívali, ak tak len v nevyhnutných prípadoch. Znižuje sa tak riziko prenosu vírusu a chránia sa cestujúci navzájom vrátane vodiča autobusu.

Povinnosťou cestujúcich naďalej zostáva mať pri nástupe do vozidla na tvári ochranné rúško (núdzovo šál, šatku). Bez ochranného rúška nebude cestujúci vzatý na prepravu.

Aktuálne cestovné poriadky nájdete na webe ARRIVA Trnava.

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu (hlavný vchod) zasadnutie obecného zastupiteľstva s vylúčením verejnosti (v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020)   dňa 14.05.2020 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach v dňoch 5.3.2020 a 21.01.2020
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
 7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na 2. polrok 2020
 10. Opatrenia a postupy obce pri COVID 19
 11. Žiadosť o finančný príspevok – Spolok Dychová hudba Drahovčanka
 12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatrením 4/2020
 13. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Aplikácia Zostaň Zdravý

Stála služba CMRS Ministerstva vnútra SR upozorňuje na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. Táto aplikácia Vám môže pomôcť zvýšiť pocit bezpečnosti, resp. zvýšiť vďaka aplikovaným dátam Vašu ochranu pred COVID-19.

 

Informácia pre občanov

Dňom 20. apríla 2020 v čase  18:45 – 18:55 hod. začína vysielanie relácie „Encyklopédia prevencie“ na televíznej stanici STVS -3. Relácia je učená hlavne pre starších spoluobčanov a budú v nej vystupovať odborníci k aktuálnym problémom.