Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu (hlavný vchod) zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 22.10.2020 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 06.08.2020
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Dokumentácia ZŠsMŠ Drahovce
 7. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
 8. Návrh dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 9. Zápis z rokovania stavebno-ekonomickej komisie
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Matušová Monika, Hlavná 903/66, Drahovce
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Varačka Peter a manž. Varačková Jana, Vážska 971/31, Drahovce
 12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Černek Róbert a manž. Černeková Alena, Vážska 970/30, Drahovce
 13. Doplnenie žiadosti o odpredaj časti obecného pozemku – Ing. Ďurišková Iveta, Drahovce, Dedinská 5/5 – schválenie zámeru obce
 14. Doplnenie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku Rybáriková Anna, Drahovce, Riadok 392/24
 15. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Ing. Turan Ján a manž. Eva Turanová, Drahovce, Cintorínska 802/12
 16. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Mgr. Ladislav Lekár a manž. Ing. Zdenka Lekárová, Drahovce, Dedinská 21/21
 17. Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Branislav Jánoš, Drahovce, Važina 53/10
 18. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 8/2020 a 9/2020
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:

HROMADNÉ PODUJATIA

Od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či pohreb. Výnimku budú mať podujatia, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania Ústredného krízového štábu SR.

Hromadné podujatia bude možné organizovať len v tom prípade, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín. Tieto podujatia bude treba hlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom.

Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča preložiť rodinné oslavy na obdobie priaznivejšej epidemiologickej situácie.

RÚŠKA:

Predĺži sa povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (nosenie rúšok ťažšie znášajú, navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív), bude však dôrazne odporúčané. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Povinné bude nosenie rúšok v exteriéri, pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má opodstatnenie aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy sa očakáva zvýšený výskyt respiračných ochorení s klinickými príznakmi podobnými COVID-19.

Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča nosiť rúško pri športovaní v interiéri.

PREVÁDZKY:

Obchody a obchodné domy budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Pri vstupe do predajne bude musieť zamestnanec kontrolovať dodržiavanie nových, ale aj doteraz platných hygienických pravidiel.

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, v prípade rozvozu a predaja cez okienko nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia.

RIZIKOVÉ KRAJINY:

Od 1. októbra sa zoznam menej rizikových krajín nemení.


Úrad verejného zdravotníctva SR vypracuje bližšiu špecifikáciu opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť v dohľadnom čase oboznámená.

Ústredný krízový štáb SR tiež rozhodol, že predloží vláde návrh na vyhlásenie núdzového stavu.


Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Pandémia ochorenia COVID-19 opäť naberá na sile. Chápeme, že ľudia sú z toho už unavení a je im ťažko akceptovať a dodržiavať opatrenia. Niektorým skomplikovali prácu, zasiahli do ich bežného fungovania či celkom zmenili život. Naším cieľom nie je robiť ľuďom zle. Sme tu preto, aby sme chránili ich zdravie, mali čo najmenej hospitalizovaných a chorých ľudí a hlavne eliminovali úmrtia. Všetko robíme s týmto cieľom a snažíme sa rozumne regulovať rizikové aktivity. Liečba je stále obmedzená, účinná a bezpečná vakcína tiež zatiaľ nie je dostupná. Rešpektovanie opatrení a nosenie rúšok sú preto v súčasnosti nosným pilierom ochrany nášho zdravia.“

Pozvánka na rokovanie Stavebno ekonomickej komisie

Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 8.9.2020

17:00 hod.     Obhliadky vybraných objektov v teréne.

17:30 hod.   Verejné rokovanie (v zasadačke Obecného úradu Drahovce):

 1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Anna Rybáriková, Riadok 392/24, Drahovce

Pozemok v časti Riadok, pod jestvujúcim domom a pred domom.

 1. Žiadosť o prenájom obecného pozemku Branislav Jánoš, Važina 53/10, Drahovce

Pozemok – cesta v časti Važina

 1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Iveta Ďurišová, Dedinská 5/5, Drahovce

Doplnený GP podľa požiadavky OZ

 1. Žiadosť o čistenie trativodov Ján Karaba, M. Bela 27, Piešťany

Trativody pred nehnuteľnosťou na ulici Hlavná 942/70, Drahovce

 1. Rôzne podnety od občanov
 2. Rôzne členovia komisie
 3. Záver

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu  zasadnutie obecného  zastupiteľstva   dňa 06.08.2020 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 25.06.2020
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Návrh VZN č. 1/2020 Zmeny a doplnky č. 08/2019 Územného plánu obce Drahovce
 6. Správa z komisie životného prostredia a verejného poriadku
 7. Správa zo stavebno-ekonomickej komisie
 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Matušová Monika, Hlavná 903/66, Drahovce
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Košťál Marcel, Majer 948/5, Drahovce
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Turan Ján a manž. Eva Turanová, Drahovce, Cintorínska 802/12
 11. Doplnenie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku – Ján Karaba, Drahovce, Školská 861/25
 12. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Ing. Jozef Pavlík, Piešťany, Komenského 4323/35
 13. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Teodor Rybárik a manž. Darina Rybáriková, Drahovce, A. Hlinku 472/24
 14. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatrením 7/2020
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

 Miroslav Ledecký – starosta obce