Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2022 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 6.12.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drahovce do 31.12.2022
 8. Doplnenie žiadosti o odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2022 a 2/2022
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Bednárová Jana, Drahovce
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Rapavá Lidvina, Drahovce
 12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Urban Rudolf, Drahovce
 13. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – JUDr. Šoka Jozef, Drahovce
 14. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Borovská Erika, Drahovce
 15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drahovce za rok 2021
 16. Zmena Územného plánu obce Drahovce na základe žiadostí od občanov
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce

Pozvánka – Kultúrna, športová a sociálna komisia

P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční v budove KD Drahovce verejné zasadnutie.

dňa 26. 01. 2022 o 17.00 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice.
2. Prerokovanie vyšky doplatku ceny za stravnú jednotku pre seniorov.
3. Harmonogram kultúrnych a športových udalostí 2022.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver.
Žiadam členov komisie o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie

Zmenu vývozu zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2022

Obecný úrad v Drahovciach oznamuje občanom zmenu vývozu zmesového komunálneho odpadu od 1. januára 2022, na každých 28 dní.

Mení sa aj deň vývozu pre ulice, na ktorých sa vykonáva zber komunálneho odpadu vo štvrtok. Nový deň vývozu bude utorok.

Termíny odvozu komunálneho odpadu na prvý polrok 2022:

utorok – 18.1.2022
streda – 19.1.2022
utorok – 15.2.2022
streda – 16.2.2022
utorok – 15.3.2022
streda – 16.3.2022
utorok – 12.4.2022
streda – 13.4.2022
utorok – 10.5.2022
streda – 11.5.2022
utorok – 7.6.2022
streda – 8.6.2022

Pre občanov, ktorí majú zvýšené množstvo odpadu zo zdravotných dôvodov a rodiny s deťmi používajúcimi plienky, zabezpečí Obecný úrad označené plastové vrecia, ktoré bude možné odovzdať na zbernom dvore.

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu Drahovce zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 06.12.2021 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 22.09.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh kompetencie pre starostu: uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatkov k zmluve na projekt „Drahovce – Obecná splašková kanalizácia“
 8. Zrušenie uznesenia č. 154/2021 zo dňa 22.9.2021 a prijatie nového uznesenia – financovanie projektu „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Drahovce“
 9. Návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2022
 10. Návrh kúpnej zmluvy – pozemok pod autobusovú zastávku
 11. Žiadosť o odkúpenie/výmenu parcely k.ú. Drahovce, LV 1800, parc. C-KN č. 883/29 – Chudý Martin, Klčová Ingrid
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na I. polrok 2022
 13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 10/2021 a 11/2021
 14. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024
 15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024
 16. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2022
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce