Pracovisko Piešťany – budova Daňového úradu

Žiadosť sa predkladá v podateľni Obecného úradu Drahovce spolu s prílohami uvedenými v žiadosti. Správny poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov sa uhrádza v hotovosti na obecnom úrade, poštovým poukazom alebo bankovým prevodom na účet obce.

Žiadosť spolu so všetkými prílohami sa postupuje na vybavenie Spoločného úradu samosprávy – Stavebný úrad, Záborského 40, 921 01 Piešťany.

Tel.:
033 773 01 38, 033 773 01 37

Úradné hodiny

Pondelok
08.00 h – 12.00h 13.00 h – 16.00 h
Streda
08.00 h – 12.00h 13.00 h – 17.00 h