Informačná povinnosť

v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Obec Drahovce

Ulica: Hlavná 429/127 92241 Drahovce

IČO: 00312461

starosta@obecdrahovce.sk

Zodpovedná osoba:  Vlasta Pitová, 0904 438 906, info@dposervices.sk  

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KAMEROVÝ SYSTÉM – VEREJNÝ ZÁUJEM

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, za účelom zabezpečenia majetku mesta ako aj ochrany majetku občanov a ochrany zdravia.

Zabezpečenie verejného poriadku v meste sa opiera o § 4 ods. 3) písm. n) Zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Účely spracovania kamerovým systémom:

 • Ochrany majetku a iného verejného záujmu
 • Ochrany života a zdravia
 • Zabezpečovania verejného poriadku
 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Ochrany majetku a iného verejného záujmu

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ochrany života a zdravia

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zabezpečovania verejného poriadku

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Ochrany majetku a iného verejného záujmu

spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Ochrany života a zdravia

spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe §21 zákona č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zabezpečovania verejného poriadku

spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 1. Kategórie osobných údajov

Audiovizuálny záznam fyzickej osoby

 1. Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje

Osobné údaje sú získavané zo záznamu kamerového systému

 1. Dotknuté osoby:

Osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému.

 1. Kategória príjemcov

Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní, orgánom štátnej správy, verejnej moci, súdu, príslušníkom policajného zboru na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.).

 1. Prenos údajov do tretích krajín

Prenos údajov sa neuskutočňuje.

 1. Doba uchovávania

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 72 hod. odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

 1. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. a) požadovať prístup k jej osobným údajom;
 2. b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
 3. c) namietať spracúvanie osobných údajov;
 4. d) na prenosnosť svojich osobných údajov;
 5. e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v §19 – §30 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje pre otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a na uplatnenie práv dotknutej osoby

Akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a jednotlivé práva môžete uplatniť telefonicky na linke 0904 438 906, poslaním e-mailu na adresu starosta@obecdrahovce.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Obec Drahovce, Hlavná 429/127 92241 Drahovce, IČO: 00312461