Monografiu obce si môžete zakúpiť na obecnom úrade.

Drahovce …dejiny obce
Marián Manák a kol.
Vydala Obec Drahovce vo vydavateľstve MAGMA Čadca, 2010. 432 s.
ISBN 978-80-89172-16-0

Pomerne rozsiahla monografia o Drahovciach komplexne zachytáva históriu a život v obci od najstaršieho obdobia až do dnešných čias. Hlavnú dejinnú líniu, pri ktorej bol nevyhnutný archívny výskum, vypracovali odborníci, ktorí sa danej problematike venujú aj v praxi. Zvyšnú časť textov, venovanú najmä spoločenským združeniam, spolkom, športu či kultúre, napísali obyvatelia a rodáci z Drahoviec. Samotná kniha je rozdelená do desiatich kapitol, pričom úvodné časti sú venované obecným symbolom (Marián Manák, Radoslav Ragač) a prírodným pomerom (Marián Manák). Historický vývoj obce je rozdelený do viacerých podkapitol – od archeológie (Jozef Urminský), cez stredovek (Vladimír Rábik), novoveké obdobie (Radoslav Ragač) až po súčasnosť (Marián Manák); sem patria aj príspevky o dopadoch prvej pozemkovej reformy na miestne obyvateľstvo (Jozef Pocisk) a o padlých a nezvestných v 2. svetovej vojne (Jozef Brezovský). V samostatnej časti sú spracované dejiny neďalekej osady Dolné Voderady (Marián Manák, Hadrián Radváni) a nasledujú kapitoly venované cirkevným pomerom (Andrea Rebrová) a drahovskému školstvu (Andrea Rebrová, Ján Cesnek). Stať o kultúrnom živote si všíma najmä bohatú divadelnú a hudobnú tradíciu v obci, ale mapuje aj rodinné a výročne zvyky a popisuje tradičný drahovský ľudový odev (Emília Brezovská, Jozef Brezovský). O spoločenskom dianí hovorí kapitola o miestnych spolkoch a združeniach, ako aj časť venovaná športu a telesnej výchove (Milan Rusnáčik, Jozef Brezovský). Knihu uzatvárajú medailóny známych rodákov a významných osobností pôsobiacich v obci. Monografia je doplnená množstvom dobových historických fotografií, ktorých bohatú zbierku poskytol miestny rodák Vladimír Rusnák – Bučka. Okrem odborno-popularizačnej funkcie tak kniha plní aj úlohu reprezentačnej publikácie o obci ležiacej neďaleko Piešťan.

 • Obsah knihy

  Príhovor starostu (Emil Hubinák)
  Slovo zostavovateľa (PhDr. Marián Manák, PhD.)
  1. Obecné symboly (PhDr. Marián Manák, PhD., PhDr. Radoslav Ragač, PhD.)
  Počiatky spísomňovania
  Pečatidlá
  Erb
  Vlajka
  2. Poloha a prírodné podmienky (PhDr. Marián Manák, PhD.)
  Poloha
  Geomorfologické pomery
  Klimatické pomery
  Hydrogeologické pomery (povrchové, podzemné, termálne a minerálne vody)
  Pôda
  Vegetácia
  Živočíšstvo
  3. Historický vývoj
  Drahovce na prahu dejín (Mgr. Jozef Urminský)
  Drahovce v stredoveku (doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.)
  Pôvod názvov obcí Drahovce a *Dobreta
  Drahovce a *Dobreta v najstarších písomných dokladoch (doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.,  PhDr. Marián Manák, PhD.)
  Vývoj majetkovoprávnej príslušnosti Drahoviec a *Dobrety do polovice 14. storočia (doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.)
  Drahovce (a *Dobreta) v neskorom stredoveku 1349 – 1526
  Chronologický prehľad udalostí v stredoveku
  Drahovce v rokoch 1526 – 1914 (PhDr. Radoslav Ragač, PhD.)
  Zemepáni Drahoviec po roku 1526
  Vývin obce do roku 1713
  Obec v období rokov 1713 – 1848
  Urbárska regulácia
  Obdobie rokov 1848 – 1914
  Obecná samospráva Drahoviec
  Obec v rokoch 1914 – 1945 (PhDr. Marián Manák, PhD.)
  Prvá svetová vojna 1914 – 1918
  Vznik Československa
  Medzi vojnami
  V období Slovenského štátu
  Pohromy a tragédie
  Samospráva a politické pomery v obci
  Obyvateľstvo
  Infraštruktúra, úrady
  Poľnohospodárstvo
  Chovateľstvo
  Zamestnanie
  Padlí a nezvestní v 2. svetovej vojne (Jozef Brezovský)
  Zväz protifašistických bojovníkov
  Prvá pozemková reforma (Mgr. Jozef Pocisk)
  Parcelácia Drahoviec – Jozefov dvor (veľkostatok Hlohovec)
  Parcelácia Voderád (veľkostatok Močenok – Nitra)
  Drahovce po roku 1945 (PhDr. Marián Manák, PhD.)
  Povojnová situácia
  Rozvoj obce
  Živelné pohromy a tragédie
  Infraštruktúra
  Obchody a služby občanom
  JRD
  Obyvateľstvo
  Politické pomery, samospráva
  4. Dolné Voderady (PhDr. Marián Manák, PhD., Dr. h. c. Hadrián Radváni)
  Historický vývoj
  Poľnohospodárske podniky
  Škola
  Farnosť
  Budovy
  Kostol
  Cintorín
  Duchovní správcovia
  5. Cirkevné dejiny (Mgr. Andrea Rebrová)
  Ustanovenie farnosti
  Nová viera
  Príjmy farára a farský majetok v 17. až 18. storočí
  Z filiálky opäť farnosťou
  Náboženský život
  Kostol sv. Martina
  Kostolné majetky, príjmy a výdavky
  Zvony
  Zvonica
  Cintorín
  Kaplnka Jána Kollera
  Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
  Katolícky dom
  Kalvária
  Kríže a sochy
  Služobníci farnosti (kostolníci, pôrodné babice, hrobári)
  Organisti
  Spevokoly (kostolný, detský, pohrebný)
  Duchovní správcovia obce Drahovce
  Kňazi, rehoľné sestry a ostatné cirkevné osobnosti
  6. Školstvo
  Školstvo do  začiatku 19. storočia (Mgr. Andrea Rebrová)
  Školstvo v 19. a 20. storočí (Ing. Ján Cesnek)
  Druhy a názvy škôl v obci
  Počty žiakov do roku 1920
  Zasadnutia vedenia školy
  Správcovia a riaditelia školy
  Prehľad učiteľov v jednotlivých rokoch
  Školské priestory
  Materská škola
  7. Spoločenský a kultúrny život (Jozef Brezovský, Emília Brezovská)
  Divadelníctvo
  Hudobné súbory
  Sláčiková hudba
  Dychová kapela “Drahovčanka”
  Ostatná hudba od 60. rokov 20. storočia
  Kino
  Knižnica
  Ľudový odev
  Dievčenský a ženský ľudový odev
  Mužský ľudový odev
  Rodinné a výročné zvyky a obyčaje
  Rodinné zvyky
  Výročné obyčaje
  8. Spolky, združenia
  Dobrovoľný hasičský zbor (Jozef Brezovský)
  Slovenský zväz žien (Vilma Spálová, Jarmila Flajžíková)
  Ovocinárstvo a záhradkárstvo (Rudolf Karaba, Vendelín Sedláčik)
  Poľovníctvo (PhDr. Marián Manák, PhD.)
  Rybárstvo (Milan Rusnáčik)
  Chovateľstvo (Marián Manák, Jozef Hlavenka)
  Pozemkové spoločenstvo (František Cesnek)
  Červený kríž (Marián Manák)
  Jednota dôchodcov na Slovensku (Jozef Brezovský)
  Superuvoľnení (Michal Bednár, Martin Majtán, Martin Rusnák)
  Materské centrum Lienkovo (Martina Schloserová)
  Politické organizácie
  KDH (Michal Rapavý)
  HZDS (Ing. Karol Karaba)
  KSS (František Radošovský)
  Smer – SD (Albín Zurek)
  SNS (JUDr. Jozef Šoka)
  9. Šport (Jozef Brezovský, Milan Rusnáčik)
  Športový areál
  Futbal
  “A” mužstvo
  Dorast
  Žiaci
  Funkcionári, rozhodcovia
  Starí páni
  Družba s TJ Spišský Hrhov
  Malá futbalová liga (Interliga)
  Základná a rekreačná telesná výchova (ženský futbal)
  Atletika, “Drahovská desiatka”
  Ľadový hokej
  Šach
  Volejbal
  Stolný tenis
  Turistika
  Skauting (Milan Holík, Jana Michálková)
  Lietanie na závesnom klzáku (rogalo) (Vladimír Rusnák (Bučka))
  10. Rodáci a významné osobnosti pôsobiace v obci
  Anton Matula
  Milovníkovci
  Štefan Krištofovič
  František Manák
  Mikuláš Rusnák
  Dominik Surový
  Štefan Varačka
  Peter Rapavý
  Chronologický prehľad dejín obce
  Resumé
  Summary
  Zusammenfassung
  Obsah