Usmernenie pre záujemcov o vodovodnú prípojku

1) Na základe obhliadky (treba požiadať pána Jánošíka, ktorý vodovodné prípojky realizuje tel. 0903480895), pán Jánošík určí možnosti a spôsob pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod.

2) Následne požiada záujemca/obyvateľ obce spoločnosť AQUAMAAT s.r.o. (Ing. Hronec) o vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky na základe vyplnenej žiadosti. Podľa informácie je cena za vypracovanie projektu 100 € bez DPH čo je 120 € s DPH. Žiadosť posielam ako prílohu.

3) Keď bude mať záujemca/obyvateľ obce vypracovaný projekt vodovodnej prípojky, na základe vyplnenej objednávky, požiada spoločnosť PSVK s.r.o. (Ing. Bobák) – ktorá je prevádzkovateľom verejného vodovodu (odborne spôsobilou osobou), o vyjadrenie k projektovej dokumentácii vodovodnej prípojky – napojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod. (je potrebné vyplniť objednávku a priložiť k nej projekt vodovodnej prípojky. Doručiť osobne, poštou alebo aj mailom.). Stanovisko je spoplatnené v zmysle ustanovení Zákona 442/2002 Z.z.
Cena je stanovená vo výške 50,- Euro bez DPH, čo je 60,- Euro s DPH.

4) Projektová dokumentácia vodovodnej prípojky (AQUAMAAT s.r.o. – Ing. Hronec) a stanovisko prevádzkovateľa VV (PSVK s.r.o. – Ing. Bobák) sú podkladom – prílohou žiadateľa k žiadosti na stavebný úrad pre stavebné povolenia na vodovodnú prípojku.

Prílohy :
Žiadosť o vypracovanie PD napojenia na verejný vodovod
Objednávka na vyjadrenie k PD