Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže „Prenájom časti pozemku v k.ú. Drahovce zapísaného na LV č. 1800, parcela registra C, parcelné číslo 95/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41828 m2, pričom prenajímaná časť má výmeru 6 m2“

Na základe  splnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže stanovených uznesením obecného zastupiteľstva v Drahovciach č.123/2023  zo dňa 1.8.2023 sa stal víťazným uchádzačom súťaže:

– T-PRESS, spol. s r.o., Vajanského 18, 917 01 Trnava

– ponúknutá cena za 1 m2 za rok: 25,00 EUR.

V Drahovciach, 11.09.2023

Ledecký Miroslav, starosta obce