Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu (hlavný vchod) zasadnutie obecného zastupiteľstva s vylúčením verejnosti (v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020)   dňa 14.05.2020 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach v dňoch 5.3.2020 a 21.01.2020
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
 7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
 8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na 2. polrok 2020
 10. Opatrenia a postupy obce pri COVID 19
 11. Žiadosť o finančný príspevok – Spolok Dychová hudba Drahovčanka
 12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatrením 4/2020
 13. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Drahovciach
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce