Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu  zasadnutie obecného  zastupiteľstva   dňa 06.08.2020 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 25.06.2020
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Návrh VZN č. 1/2020 Zmeny a doplnky č. 08/2019 Územného plánu obce Drahovce
 6. Správa z komisie životného prostredia a verejného poriadku
 7. Správa zo stavebno-ekonomickej komisie
 8. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Matušová Monika, Hlavná 903/66, Drahovce
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Košťál Marcel, Majer 948/5, Drahovce
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Turan Ján a manž. Eva Turanová, Drahovce, Cintorínska 802/12
 11. Doplnenie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku – Ján Karaba, Drahovce, Školská 861/25
 12. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Ing. Jozef Pavlík, Piešťany, Komenského 4323/35
 13. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Teodor Rybárik a manž. Darina Rybáriková, Drahovce, A. Hlinku 472/24
 14. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatrením 7/2020
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

 Miroslav Ledecký – starosta obce