Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v kine kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2021 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 18.02.2021 a predošlých
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2021
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
 9. Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 10. Prejednanie upozornenia prokurátora
 11. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže a uznesení OZ v Drahovciach č. 201/2020, 202/2020, 203/2020 zo dňa 07.12.2020
 12. „Žiadosť o znovu preskúmanie postupu predaja nehnuteľnosti z uznesenia obce a zároveň podanie odporu voči predaju parcely C-KN parc. č. 563/41 a parcely č. 563/42 za pomoci lepšie objasnených nových skutočností“ – Onderová Denisa, Hlavná 286/120, Drahovce
 13. Zrušenie uznesenia OZ v Drahovciach č. 199/2020 zo dňa 7.12.2020
 14. Doplnenie žiadosti o odsúhlasenie zriadenia vecného bremena – LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
 15. Predloženie žiadosti o NFP „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
 16. Kúpa pozemku pri kostole – predávajúci: Švikruha Miloš a manž. Jana, Drahovce Kalvária 733/11, Polák Martin, Trenčín, Sibírska 696/12, Polák Andrej, Trenčín, Sibírska 696/12
 17. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 3/2021 a 4/2021
 18. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Varačka Peter a manž. Varačková Jana, Vážska 971/31, Drahovce
 19. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Černek Róbert a manž. Černeková Alena, Vážska 970/30, Drahovce
 20. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Milan Bednár, Važina 55/12, Drahovce
 21. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Ing. Juraj Klein, Riadok 416/48, Drahovce
 22. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Hana Pribilincová, Gercenova 5, Bratislava
 23. Schválenie nájomnej zmluvy – umiestnenie Z-boxu, Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava
 24. Žiadosť Patrika Drobného o umiestnenie sedenia pri prevádzke Pekáreň PETIT Drahovce
 25. Žiadosť o povolenie vybudovať 2 parkovacie miesta pred domom – Ing. Patrik Rapavý, Drahovce, Hlavná 479
 26. Rôzne
 27. Diskusia
 28. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce