Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu Drahovce zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 06.12.2021 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 22.09.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh kompetencie pre starostu: uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatkov k zmluve na projekt „Drahovce – Obecná splašková kanalizácia“
 8. Zrušenie uznesenia č. 154/2021 zo dňa 22.9.2021 a prijatie nového uznesenia – financovanie projektu „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Drahovce“
 9. Návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2022
 10. Návrh kúpnej zmluvy – pozemok pod autobusovú zastávku
 11. Žiadosť o odkúpenie/výmenu parcely k.ú. Drahovce, LV 1800, parc. C-KN č. 883/29 – Chudý Martin, Klčová Ingrid
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na I. polrok 2022
 13. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 10/2021 a 11/2021
 14. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024
 15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2022 – 2024
 16. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2022
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce