Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 3.7.2024 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 18.4.2024
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Schválenie zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
 7. Žiadosť OFK Drahovce o poskytnutie finančných prostriedkov na futbalový kemp
 8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 5/2024 a č. 6/2024
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Drahovce na II. polrok 2024
 10. Schválenie rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva
 11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
 12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Strechaj
 13. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Zurek s manž.
 14. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Ziburová
 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Kovalovská
 16. Rôzne
 17. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce