P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční v budove KD Drahovce verejné zasadnutie.

dňa 03. 05. 2021 o 18.30 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
3. Harmonogram kultúrnych a športových udalostí 2021
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Žiadam členov komisie o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie