P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční v budove KD Drahovce verejné zasadnutie.

dňa 26. 01. 2022 o 17.00 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice.
2. Prerokovanie vyšky doplatku ceny za stravnú jednotku pre seniorov.
3. Harmonogram kultúrnych a športových udalostí 2022.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver.
Žiadam členov komisie o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie