Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu (hlavný vchod) zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 22.10.2020 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 06.08.2020
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Dokumentácia ZŠsMŠ Drahovce
 7. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
 8. Návrh dodatku č. 1/2020 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 9. Zápis z rokovania stavebno-ekonomickej komisie
 10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Matušová Monika, Hlavná 903/66, Drahovce
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Varačka Peter a manž. Varačková Jana, Vážska 971/31, Drahovce
 12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Černek Róbert a manž. Černeková Alena, Vážska 970/30, Drahovce
 13. Doplnenie žiadosti o odpredaj časti obecného pozemku – Ing. Ďurišková Iveta, Drahovce, Dedinská 5/5 – schválenie zámeru obce
 14. Doplnenie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku Rybáriková Anna, Drahovce, Riadok 392/24
 15. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Ing. Turan Ján a manž. Eva Turanová, Drahovce, Cintorínska 802/12
 16. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Mgr. Ladislav Lekár a manž. Ing. Zdenka Lekárová, Drahovce, Dedinská 21/21
 17. Žiadosť o prenájom obecného pozemku – Branislav Jánoš, Drahovce, Važina 53/10
 18. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 8/2020 a 9/2020
 19. Rôzne
 20. Diskusia
 21. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce