Program rokovania Stavebno ekonomickej komisie 8.9.2020

17:00 hod.     Obhliadky vybraných objektov v teréne.

17:30 hod.   Verejné rokovanie (v zasadačke Obecného úradu Drahovce):

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Anna Rybáriková, Riadok 392/24, Drahovce

Pozemok v časti Riadok, pod jestvujúcim domom a pred domom.

  1. Žiadosť o prenájom obecného pozemku Branislav Jánoš, Važina 53/10, Drahovce

Pozemok – cesta v časti Važina

  1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Ing. Iveta Ďurišová, Dedinská 5/5, Drahovce

Doplnený GP podľa požiadavky OZ

  1. Žiadosť o čistenie trativodov Ján Karaba, M. Bela 27, Piešťany

Trativody pred nehnuteľnosťou na ulici Hlavná 942/70, Drahovce

  1. Rôzne podnety od občanov
  2. Rôzne členovia komisie
  3. Záver