Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu  zasadanie obecného  zastupiteľstva dňa 8. 12. 2015 o 18.00 hodine
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie starostu
4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 57/2013 (stanovenie poplatku za vývoz stavebného odpadu)
5. Návrh VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
6. Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Drahovce na kalendárny rok 2016
7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 8/2015
8. Návrh programového rozpočtu na roky 2016 – 2018
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu na roky 2016 – 2018
10. Schválenie programového rozpočtu na roky 2016-2018
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2016
12. Schválenie termínov zasadaní OZ v roku 2016
13. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Bleho Andrej a manž. Katarína
14. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Dovčík Dalibor
15. Schválenie odpredaja časti obecného pozemku – Dovčík Marcel
16. Schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Ing. Juraj Klein – starosta obce