Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva  dňa 21.2.2023 o 18.00 hodine  s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 17.1.2023
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2/2023 a č. 3/2023
 7. Schválenie členov komisie k prevzatiu Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
 8. Informácie členov pracovnej skupiny k odpredaju časti obecného pozemku – p. Julínyová
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce