Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva   dňa 09.06.2022 o 18.00 hodine   

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Informácie starostu obce
 3. Odpovede na interpelácie poslancov
 4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 5. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 5/2022 a 6/2022
 7. Schválenie vyradenia majetku
 8. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Urban Rudolf a manž. Anna, Drahovce
 9. Schválenie predaja časti obecného pozemku – JUDr. Šoka Jozef a manž. Ladislava, Drahovce
 10. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Borovská Erika, Drahovce
 11. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Varačka Peter a manž. Jana, Drahovce
 12. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Černek Róbert a manž. Alena, Drahovce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce