Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 6.9.2022 o 18.00 hodine    s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 9.6.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Drahovce
 8. Schválenie kompetencie pre starostu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP a dodatky k zmluve na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“
 9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 7/2022 a 8/2022
 10. Zámer obce Drahovce prenechať do prenájmu nebytové priestory na štadióne
 11. Prerokovanie podmienok verejnej obchodnej súťaže – prenájom nebytového priestoru na štadióne
 12. Odovzdanie verejného vodovodu do výkonu správy mandatárovi
 13. Žiadosť PVOD Drahovce o uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov vo vlastníctve obce Drahovce
 14. Kúpa pozemku pri jazere
 15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Chudý Anton, Drahovce
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kristek Michal a manž. Martina, Drahovce
 17. Zámer obce Drahovce odpredať časť obecného pozemku žiadateľovi Brna Ľubomír Piešťany
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce