Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva    dňa 7.12.2022 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 24.10.2022 a 16.11.2022
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Žiadosť o finančný príspevok – Lekárovci band
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13/2022 a 14/2022
 8. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025
 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2023 – 2025
 10. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2023
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023
 12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Drahovce za rok 2021
 13. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 14. Schválenie kompetencie pre starostu obce – presun finančných prostriedkov na bežné výdavky v rámci jednotlivých programov rozpočtu
 15. Schválenie sobášiaceho
 16. Informácia o poverení zástupcu starostu
 17. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Julínyová Kamila
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce