Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 6.12.2023 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ v Drahovciach dňa 3.10.2023
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Martina Drahovce o príspevok na opravu kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Drahovciach
 7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13/2023 a č. 14/2023
 8. Doplnenie sadzobníka miestnych poplatkov
 9. Návrh VZN obce Drahovce č. 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
 10. Návrh VZN obce Drahovce č. 4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drahovce
 11. Návrh VZN obce Drahovce č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Drahovce
 12. Návrh na zrušenie VZN č. 6/2023, ktorým sa zrušuje VZN obce Drahovce č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce so sídlom na území obce Drahovce platné od 1.1.2021 schválené uznesením č. 176/2020 dňa 7.12.2020
 13. Schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb na rok 2024
 14. Návrh rozpočtu obce Drahovce na roky 2024 – 2026
 15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Drahovce na roky 2024 – 2026
 16. Schválenie návrhu rozpočtu obce Drahovce na rok 2024
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024
 18. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2023
 19. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Kovalovská – súhlas so stanovenou kúpnou cenou
 20. Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku – p. Rusnáková
 21. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Strechaj – doloženie geometrického plánu
 22. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Biely s manž., p. Borisová, p. Kurek s manž.
 23. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Zurek s manž.
 24. Rôzne
 25. Záver

Miroslav Ledecký – starosta obce