Obecný úrad v Drahovciach oznamuje e-mailovú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných
komisií:                  sekretariat@obecdrahovce.sk