Obec Drahovce podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Drahovce

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 1. splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 2. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • komunikatívnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Drahovciach v zalepenej obálke s označením “NEOTVÁRAŤ – Výberové konanie – Centrum voľného času Drahovce” najneskôr do 17.7.2023 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia na OÚ Drahovce) na adresu: Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce. Na prihlášky doručené po termíne sa nebude prihliadať.

Platové náležitosti  sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovný úväzok: 0,5.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezariadiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne  najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

V Drahovciach, 1.7.2023