Výbor Pozemkového spoločenstva v Drahovciach zvoláva valné zhromaždenie podielnikov pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať 28. apríla 2019 v nedeľu o 14.30 hod. v kultúrnom dome v Drahovciach.

Prezentácia začne už o 14.00 hod

Program :

1.Otvorenie

2.Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátnej komisie

3. Kontrola uznesenia z posledného VZ 15. apríla 2018

4. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018

5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2018

6. Schválenie Dodatku č.3 k Zmluve o založení Pozemkového spoločenstva s práv. subj.

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Záver

Žiadame o účasť všetkých pozvaných bez zastupiteľnosti. Člen má možnosť dať sa zastúpiť na základe splnomocnenia. Podpis nemusí byť overený notárom alebo matrikou.

František Cesnek v.r.

predseda PS