návrh odpredať časť obecného pozemku (novovytvorená parcela č. 563/28)