O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

prenajať nebytový priestor  o podlahovej výmere 197,7 m2 s príslušenstvom (letná terasa, sociálne zariadenia) nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží nehnuteľnosti na ul. Lipovej 841/1, 922 41 Drahovce (budova šatní súp.č. 841 na futbalovom štadióne) stojacej na C-KN parc.č 2317/2, 2348/8 v katastrálnom území Drahovce, v obci Drahovce, okres Piešťany,  ktorá budova je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor na LV č. 1800 a jej vlastníkom je Obec Drahovce v podiele o veľkosti 1/1 k celku.

Spôsob prenájmu: prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej vyhlasovateľom Obec Drahovce so sídlom Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO: 00 312 461 postupom podľa § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 281 – 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce