O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

 previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.9.2022 schválilo uznesením č. 163/2022 zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Drahovce, k.ú. Drahovce, LV č. 1800, parcela C-KN č. 737/4 orná pôda o výmere 462 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu bude prevod parcely C-KN č. 737/4 o výmere 462 m2 vedená na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce v prospech žiadateľa Chudý Anton, rod. Chudý bytom Drahovce, Hlavná 227/103: spoluvlastnícky podiel: 1/1 za kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 231,00 EUR, slovom dvestotridsaťjedna eur s povinnosťou žiadateľa uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je „zosúladenie právneho a skutočného stavu“.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce