O b e c    D R A H O V C E   v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj   z á m e r

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmetom prevodu je novovytvorená parcela C-KN č. 2485/5 o výmere 86 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 2485/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 177-160/2021, ktorý vyhotovil dňa 29.10.2021 Geodetická kancelária GeoGlobe s.r.o., Vajanského 28, Piešťany, IČO: 43793657, úradne overeného Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-815/2021 dňa 9.11.2021. Novovzniknutá parcela C-KN č. 2485/5 bude odpredaná do vlastníctva žiadateľa Brnu Ľubomíra bytom Piešťany, Bratislavská 111 za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.720,00 EUR, slovom tisícsedemstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 2485/5 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúceho uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.

Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 13.09.2022

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce