O b e c    D R A H O V C E     v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje svoj     z á m e r    

previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je parcela C-KN č. 95/60 o výmere 81 m2 odčlenená z parcely C-KN č. 95/1 vedenej na LV 1800, vlastník Obec Drahovce, k.ú. Drahovce, podľa geometrického plánu č. 68/2022, ktorý vyhotovil dňa 19.09.2022 Ing. Alexandra Matyšáková, Jozefská 14, Piešťany, IČO: 50733486, úradne overeným Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor pod číslom G1-713/2022 dňa 22.9.2022 v prospech žiadateľov Kristek Michal bytom Drahovce, Štefánikova 707/37 a manželka Kristeková Martina bytom Drahovce, Vážska 815/13. Novovzniknutá parcela C-KN č. 95/60 bude odpredaná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu vo výške 20,00 EUR za 1 m2, t.j. celkom za 1.620,00 EUR, slovom tisícšesťstodvadsať eur so zriadením vecného bremena: uloženie inžinierskych sietí na pozemku C-KN č. 95/60 v prospech obce Drahovce a to bezodplatne a s povinnosťou kupujúcich uhradiť platby súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností. Spôsob prevodu: podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zosúladenie skutočného a právneho stavu.

V Drahovciach, 27.09.2022

Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce