Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO: 00312461

 v y h l a s u j e

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce Drahovce

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke vyhlasovateľa dňa 16.08.2023 za nasledovných súťažných podmienok:

  1. Vyhlasovateľ súťaže:

Názov:                          Obec Drahovce

Sídlo:                            Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce

IČO:                              00312461

V zastúpení starostu:    Miroslav Ledecký

Tel. č. :                          033/7783521

E-mail:                          starosta@obecdrahovce.sk

  1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Prenájom časti pozemku v k.ú. Drahovce zapísaného na LV č. 1800, parcela registra C, parcelné číslo 95/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41828 m2, pričom prenajímaná časť má výmeru 6 m2.

  1. Opis majetku na prenájom:

Predmetný pozemok je výhradným vlastníctvom obce Drahovce. Nachádza sa v zastavanom území obce.

  1. Termín obhliadky:

Obhliadka pozemku je možná po dohode s vlastníkom pozemku (vyhlasovateľom súťaže).

  1. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 15 dní od dátumu zverejnenia  na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s označením (OVS – prenájom pozemku – NEOTVÁRAŤ).

Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za 1 m2 za rok a zdôvodnenie záujmu na prenájom pozemku.

  1. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:

Najvyššia ponúknutá cena za 1 m2 za rok.

  1. Minimálna cena

Minimálna cena za predmet prenájmu je 24,00 EUR za 1 m2 za rok.

  1. Ostatné podmienky:

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade nevýhodnosti predložených ponúk. Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu.

V Drahovciach, dňa 16.08.2023,  Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce