Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 1.8.2023 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadaní OZ v dňoch 15.06.2023 a 27.06.2023
  3. Informácie starostu obce
  4. Odpovede na interpelácie poslancov
  5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
  6. Schválenie úveru z Envirofondu
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce