Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 13.05.2021 a 27.05.2021
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Správy z rokovania komisií OZ v Drahovciach
 7. Návrh a prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
 9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
 10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
 11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 6/2021 a 7/2021
 12. Schválenie predaja časti obecného pozemku – Švikruha M. a manž., Drahovce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce