Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v kine kultúrneho domu zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.05.2021 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
  2. Odpovede na interpelácie poslancov
  3. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
  4. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 5/2021
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce