Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v sále kultúrneho domu (hlavný vchod) zasadnutie obecného zastupiteľstva  dňa 18.02.2021 o 18.00 hodine

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ v Drahovciach dňa 07.12.2020 a predošlých
 3. Informácie starostu obce
 4. Odpovede na interpelácie poslancov
 5. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
 6. Kanalizácia v obci + inžinierske siete
 7. Správy z rokovania komisií pri OZ v Drahovciach
 8. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 97/2020
 9. Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce – schválenie úveru
 10. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 1/2021 a 2/2021
 11. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
 12. Výstavba stožiara mobilného operátora 4KA na budove školy alebo kultúrneho domu
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

 Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.

Miroslav Ledecký – starosta obce