P O Z V Á N K A
Podľa článku 8 Štatútu komisií obecného zastupiteľstva obce Drahovce sa uskutoční zasadnutie komisie v KD Drahovce bez prítomnosti verejnosti.

dňa 11. 02. 2021 o 18.00 h
s nasledovným programom:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Prerokovanie súčasnej situácie v obci Drahovce počas pandémie COVID-19.
3. Diskusia
4. Záver
Žiadam členov komisie a poslancov o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Michal Bednár – predseda komisie