Pozývam Vás na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drahovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu Drahovce  s nasledovným návrhom programu:

1.       Úvodné náležitosti

           1.1       Otvorenie zasadnutia

           1.2       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

           1.3       Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

           1.4       Zloženie sľubu novozvoleného starostu

           1.5       Zloženie sľubu novozvolených poslancov

2.        Schválenie programu zasadnutia

3.        Voľba mandátovej komisie

4.        Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.        Príhovor novozvoleného starostu

6.        Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce

7.        Určenie mesačného platu starostu

8.        Záver

Miroslav Ledecký,  starosta obce Drahovce