Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa uskutoční v zasadačke obecného úradu  zasadnutie obecného  zastupiteľstva  dňa 27. 10. 2015 o 18.00 hodine s nasledovným programom:

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ dňa 24.09.2015
3. Informácie starostu obce
4. Schvaľovanie školských dokumentov ZŠ, MŠ
5. Riešenie prevádzky MŠ počas prázdnin v základných a stredných školách a otvorenie nových tried MŠ
6. Prejednanie a stanovenie výšky daní pre rok 2016 (všetky dane + odpad)
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a nezastupiteľná.
Ing. Juraj Klein – starosta obce